Najít kázání

Být duchovně fit - Žít zbožně

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:12-13
19:37

Obětování Izáka

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 22
24:39
Obětoval Abraham svého syna nebo ne? Byl ospravedlněn z víry nebo ze skutků? Proč se Bible vyjadřuje někde tak a jinde jinak? Přijďte si poslechnout nedělní kázání naživo, protože Na Hospodinově hoře se uvidí.

Síla pravdy

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Duchovní boj
Bible: Efezským 6:14
22:52
Stůjte opásáni pravdou. Je to pro nás dnes ještě vůbec důležité? A co to vlastně je pravda? V době, kdy se neválčí s mečem, ale mnohem sofistikovaněji? A v době, kdy je přece důležité to hlavně cítit...

“přijímat do církve jen duchovně znovuzrozené”

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: 1898
Bible: Ezechiel 36:25-28
24:36
Církev může být někdy pro lidi složitou křížovkou. Je takový i náš sbor, nebo dává odpovědi na životní hádanky?

Diagnóza a léčba

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Efezským
Bible: Efezským 2:1-10
28:06
Ten nejlepší lékař podává nejen pravdivou diagnózu, ale i návod pro všechny nakažené. Skrze svého apoštola i skrze výklad ve čtvrtek večer.

Boží děti

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Janův 2:28-3:10
29:04
Kdo se narodí znovu, má identitu Božích dětí. Pojďme žasnout nad Boží svrchovanou milostí, která otevírá náš duchovní zrak. Potom vidíme jasně osobu a dílo Ježíše Krista.

Každá vzpoura nás oslabí

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 13:1-14
33:32
Vzkazy od Boha je třeba brát vážně, ne vlažně.

Máme i my své anděly?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Advent
Bible: Lukáš 1:19, Lukáš 1:26
31:51

Na jakém základě stavíš svůj život?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 7:24
19:22

Zlaté pravidlo života

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 7:12
31:11

Modlím se za sebe i za ostatní lidi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 6:11
29:36

Zničte všechny modly

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 33:50
19:41

Co znamená být „svatý“

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 25
24:25

Boží trpělivost má své meze

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 14
20:50

Bůh uzavírá smlouvu

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 24
23:59

Jak zvládnout konflikt

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 5:38
30:56

Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 20:17, Přísloví 18:22, 1. Paralipomenon 16:9, Žalmy 105:2
25:02

Cti svého otce i matku

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 20:12, Efezským 6:2, Ezechiel 22:7, Ezechiel 22:15, Matouš 15:4, Marek 7:10
35:00

Požehnaní tiší

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 5:5
24:17

Naše světlo má svítit do tmy

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 4:12
22:47

Proměna spících křesťanů

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 13:11
28:58

Proměna nevěřícího kněze

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 1:5, Lukáš 2:57
51:01

Bůh mi dává smysl života v mém utrpení

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jób 42:1
27:53

Víra (Cyril a Metoděj) - Jak získat a jak udržet víru?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 11:9, Matouš 7:7, Jan 11:27, Matouš 16:16, Marek 8:29, Jan 1:49, Žalmy 34:9, Židům 1:1, Jan 14:6, Jan 14:9, Jan 12:45, Židům 9:27, Římanům 1:19, Matouš 16:24, Lukáš 9:23
31:03

Vysláni do světa s evangeliem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 16:15, Marek 1:14, Skutky 5:42
31:20

Přijímat lidi do milující Boží rodiny

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Efezským 2:19
25:44

Jak mohu cele milovat Boha, prakticky?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 14:27, Marek 12:28, Jan 21:15, Římanům 12:1, Jan 14:21, 1. Janův 1:8, 1. Janův 4:19, Žalmy 45:8, 1. Timoteovi 5:8, Židům 10:24
35:35

Mojžíš - život mezi dvěma světy

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Exodus
Bible: Exodus 2
26:50

Vytrvalost a odvaha v utrpení

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Exodus
Bible: Exodus 1
31:40

Neboj se, Pán Bůh nemá prázdniny

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Žalmy 121, Jan 5:39, Jan 6:29, Jan 14:6
29:12

O potrkaném býkovi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Lukáš 15:3, Exodus 21:35
1:10:23

Jak se vyvarovat svárů a hádek

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jakubův 4:1
24:14

Jak můžeme ovládat svůj jazyk

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jakubův 3:1
18:39

Být plní lásky k lidem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 13, Matouš 22:37, Jan 15:13, 1. Janův 4:12, 1. Korintským 13:4
27:36

Přijímat do církve jen znovuzrozené

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 3:1
24:10

Bože, já se na to necítím - Gedeon

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Soudců 6:1
35:28

Jak spojit církev a rodinu?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Genesis 25:20-49:49
23:47

Novoroční

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Efezským 3:10, Matouš 28:19
17:53

Naplněná proroctví o Mesiáši

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Izajáš 42:1, Malachiáš 3:1, Izajáš 61:1
18:15

Dobrá zpráva pro bohaté a úspěšné

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 19:16
32:39

Dobrá zpráva: pozvání na společnou večeři

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 19:1
33:40

Stálá radost, vytrvalá modlitba

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 5:16
25:15

Řád pro vztahy v církvi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 5:12
34:33

Co to s námi udělá, když přijmeme Boží slovo

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 2:13
28:01

Kdo je křesťan (2)

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 1:8
26:50

Můžeš ztratit požehnání

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Genesis 49:1, 1. Janův 1:9
27:15

Bůh probouzí naše svědomí

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Genesis 42:1
37:17

Vztahy, které budují jednotu v praxi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Filipským 1:27, Filipským 2:1
22:38

Základ jednoty církve: Kristus

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 11:51, Jan 17:11, Jan 17:21
21:12

Láska a úcta v manželství

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 3:18
24:58