Najít kázání

Jak správně nakládat s penězi?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Přísloví 30:8-9
1:03:56
Jak zkrotit dluhy, jak se jim příště vyhnout, jak si užít život užít a ještě inkasovat výnosy. To všechno jsou důležité věci. O mnohém z toho bude řeč. Ale je třeba se na vše podívat taky z perspektivy toho, který se před 2000 lety svých posluchačů ptal: "Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale..."

Otče náš - Nevydej do pokušení

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 11:1-4
24:40

Co když je to všechno pravda?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 24:1-12
27:36
Vzkříšení? Dnes se nebudeme zabývat důkazy pro jeho hodnověrnost. Těch bylo již předloženo dost. Řekněme si, co ze vzkříšení pro nás vyplývá prakticky. Jestliže je to všechno pravda, tak co to pro nás znamená?

Zprostředkovatelé Božího nadstandardu

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 6:27-36
21:05
Kdo může očekávat Boží milost? My od Boha? My od našich přátel a oni od nás? Ti, kteří jsou nositeli Boží milosti, jsou zároveň jejími příjemci. V jakém rozsahu? V jakém okruhu? Budeme se zamýšlet nad překvapivostí milosti podle Božích měřítek.

Být duchovně fit - Žít zbožně

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:12-13
19:37

Obětování Izáka

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 22
24:39
Obětoval Abraham svého syna nebo ne? Byl ospravedlněn z víry nebo ze skutků? Proč se Bible vyjadřuje někde tak a jinde jinak? Přijďte si poslechnout nedělní kázání naživo, protože Na Hospodinově hoře se uvidí.

Síla pravdy

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Duchovní boj
Bible: Efezským 6:14
22:52
Stůjte opásáni pravdou. Je to pro nás dnes ještě vůbec důležité? A co to vlastně je pravda? V době, kdy se neválčí s mečem, ale mnohem sofistikovaněji? A v době, kdy je přece důležité to hlavně cítit...

“přijímat do církve jen duchovně znovuzrozené”

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: 1898
Bible: Ezechiel 36:25-28
24:36
Církev může být někdy pro lidi složitou křížovkou. Je takový i náš sbor, nebo dává odpovědi na životní hádanky?

Diagnóza a léčba

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Efezským
Bible: Efezským 2:1-10
28:06
Ten nejlepší lékař podává nejen pravdivou diagnózu, ale i návod pro všechny nakažené. Skrze svého apoštola i skrze výklad ve čtvrtek večer.

Boží děti

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Janův 2:28-3:10
29:04
Kdo se narodí znovu, má identitu Božích dětí. Pojďme žasnout nad Boží svrchovanou milostí, která otevírá náš duchovní zrak. Potom vidíme jasně osobu a dílo Ježíše Krista.

Každá vzpoura nás oslabí

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 13:1-14
33:32
Vzkazy od Boha je třeba brát vážně, ne vlažně.

Máme i my své anděly?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Advent
Bible: Lukáš 1:19, Lukáš 1:26
31:51

Na jakém základě stavíš svůj život?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 7:24
19:22

Zlaté pravidlo života

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 7:12
31:11

Modlím se za sebe i za ostatní lidi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 6:11
29:36

Zničte všechny modly

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 33:50
19:41

Co znamená být „svatý“

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 25
24:25

Boží trpělivost má své meze

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 14
20:50

Bůh uzavírá smlouvu

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 24
23:59

Jak zvládnout konflikt

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 5:38
30:56

Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 20:17, Přísloví 18:22, 1. Paralipomenon 16:9, Žalmy 105:2
25:02

Cti svého otce i matku

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 20:12, Efezským 6:2, Ezechiel 22:7, Ezechiel 22:15, Matouš 15:4, Marek 7:10
35:00

Požehnaní tiší

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 5:5
24:17

Naše světlo má svítit do tmy

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 4:12
22:47

Proměna spících křesťanů

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 13:11
28:58

Proměna nevěřícího kněze

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 1:5, Lukáš 2:57
51:01

Bůh mi dává smysl života v mém utrpení

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jób 42:1
27:53

Víra (Cyril a Metoděj) - Jak získat a jak udržet víru?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 11:9, Matouš 7:7, Jan 11:27, Matouš 16:16, Marek 8:29, Jan 1:49, Žalmy 34:9, Židům 1:1, Jan 14:6, Jan 14:9, Jan 12:45, Židům 9:27, Římanům 1:19, Matouš 16:24, Lukáš 9:23
31:03

Vysláni do světa s evangeliem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 16:15, Marek 1:14, Skutky 5:42
31:20

Přijímat lidi do milující Boží rodiny

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Efezským 2:19
25:44

Jak mohu cele milovat Boha, prakticky?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 14:27, Marek 12:28, Jan 21:15, Římanům 12:1, Jan 14:21, 1. Janův 1:8, 1. Janův 4:19, Žalmy 45:8, 1. Timoteovi 5:8, Židům 10:24
35:35

Mojžíš - život mezi dvěma světy

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Exodus
Bible: Exodus 2
26:50

Vytrvalost a odvaha v utrpení

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Exodus
Bible: Exodus 1
31:40

Neboj se, Pán Bůh nemá prázdniny

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Žalmy 121, Jan 5:39, Jan 6:29, Jan 14:6
29:12

O potrkaném býkovi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Lukáš 15:3, Exodus 21:35
1:10:23

Jak se vyvarovat svárů a hádek

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jakubův 4:1
24:14

Jak můžeme ovládat svůj jazyk

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jakubův 3:1
18:39

Být plní lásky k lidem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 13, Matouš 22:37, Jan 15:13, 1. Janův 4:12, 1. Korintským 13:4
27:36

Přijímat do církve jen znovuzrozené

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 3:1
24:10

Bože, já se na to necítím - Gedeon

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Soudců 6:1
35:28

Jak spojit církev a rodinu?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Genesis 25:20-49:49
23:47

Novoroční

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Efezským 3:10, Matouš 28:19
17:53

Naplněná proroctví o Mesiáši

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Izajáš 42:1, Malachiáš 3:1, Izajáš 61:1
18:15

Dobrá zpráva pro bohaté a úspěšné

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 19:16
32:39

Dobrá zpráva: pozvání na společnou večeři

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 19:1
33:40

Stálá radost, vytrvalá modlitba

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 5:16
25:15

Řád pro vztahy v církvi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 5:12
34:33

Co to s námi udělá, když přijmeme Boží slovo

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 2:13
28:01

Kdo je křesťan (2)

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 1:8
26:50

Můžeš ztratit požehnání

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Genesis 49:1, 1. Janův 1:9
27:15