Najít kázání

Vánoční koncert MP3D

Řečník: Pavel Coufal
56:00

Andělský chvalozpěv

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 2:13-14
27:46
V této době kolem nás neustále znějí vánoční písně, koledy, melodie. Nedá se tomu uniknout – slyšíme je na náměstích, vánočních trzích, v nákupních centrech, v tramvaji, v médiích, všude. Obávám se, že pro mnoho lidí jde jen o příjemnou atmosféru, ale bez hlubšího obsahu. Andělé, kteří zpívali nádhernou píseň šokovaným pastýřům u Betléma dobře věděli, jak je to její poselství převratné. Rozumíme jejich písni? A můžeme se k nim přidat?

Podle čeho poznám tu pravou (toho pravého)?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 24
32:15
Pravé požehnání v našem životě přichází tehdy, když žijeme v souladu s Božími záměry. Jak ale mám poznat Boží vůli, když hledám životního partnera, řeším školu, zaměstnání, bydlení nebo jiné otázky svého života?

Velký pátek: Kristovo utrpení a já

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 22:47-23:46
50:19
Pojďme společně projít události Velkého pátku, od chvíle, kdy byl Ježíš zrazen, všichni ho opustili, byl souzen, až po jeho smrt na kříži. Jak se to celé dotýká mně?

Jsem součástí zdravě rostoucí církve?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 4:7-13
31:42
Církev je v Novém zákoně přirovnávána k tělu, které je tvořeno duchovně nově narozenými křesťany a hlavou je Pán Ježíš. Jak je možné, aby toto tělo - církev zdravě rostlo a co pro to můžeme udělat my, v našem sboru? Apoštol Pavel se nad tím zamýšlí v listu Efezským 4,7-13.

Chvála jeho slávy

Řečník: Pavel Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 1:11-14
31:50
Při psaní Pavlova dopisu do Efezu chtěl autor vysvětlit, jak to, že jsme v Kristu, ovlivňuje každodenní život věřícího člověka. Duch svatý nás vede a posiluje k životu pro Boží slávu.

Jakou moc má společná modlitba

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 4:23-31
29:20
Je možné, že se modlíme, a přitom nedojde ke skutečnému spojení s Bohem? Jaké mají být naše osobní modlitby a jakou moc má společná modlitba?

V těžkostech nehledej zkratky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Samuelova 24, 1. Samuelova 26
43:06
Někdy jsme v pokušení využít příležitost a pomstít se tomu, kdo nám způsobit nějakou bolest. Na příkladu krále Davida uvidíme, jak nad takovým pokušením zvítězit.

Pavel Coufal: Všechno, co jsem vám nestihl říct za 16 let

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 103
35:33
Ohlédnutí Pavla Coufala za jeho šestnáctiletou kazatelskou službou při příležitosti rozloučení se s jeho službou v roli kazatele brněnského sboru.

Vyleji svého Ducha na všechny lidi

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:1-21
28:46
V “posledních dnech” vylévá Bůh Ducha svatého na všechny, kdo vzývají jméno Ježíše Krista. Jsi mezi nimi?

Duch vane, kam chce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 3:8
28:46
Duch svatý je v Bibli přirovnáván k vanutí větru. Nevíš odkud přichází a kam jde, ale slyšíš ho a vidíš jeho působení. Jak působí Duch svatý ve tvém životě?

Ježíšova vláda na zemi

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Efezským 1:20-23
28:04
Jestliže Ježíš Kristus usedl po pravici Boží v nebi, není nám příliš vzdálený? Jak se dnes projevuje jeho vláda na zemi?

Ježíšova vláda na nebi. Nanebevstoupení Páně

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 1:1-11
38:40
Čtyřicátý den po svém vzkříšení Ježíš nezmizel, ale odešel zpět k Otci, kde se ujal vlády. Co znamená jeho vláda pro svět a pro nás osobně?

Vykoupení z vězení beznaděje

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Rút 4
27:10
Příběh Rút nám ukazuje, že i lidsky beznadějné situace se mění, když se spolehneme na Pána Boha. On nám dává nový smysl života a novou budoucnost.

Už se tě Bůh někdy zastal?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Rút 3
31:07
Tato kapitola knihy Rút může působit jako z romantického filmu. Pravá láska ale nabízí víc, než jen romantické chvíle. A jaká je Boží láska k nám?

Rozhodnutí, které změní tvůj život

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Rút 1
41:51
Někdy stojíme před rozhodnutími, které zásadně ovlivní náš život. Jak se rozhodovat, aby to mělo dobrý dopad do našeho života?

Slova vzkříšeného Ježíše II: Pojďte jíst!

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 21:1-14
28:10
Uprostřed našich nejistot, zklamání, proher a zápasů víry nás Ježíš zve do blízkého vztahu s ním.

Ten, kdo vítězí nad smrtí a dává život

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 11:25-26, 1. Královská 15:1-20
28:32
Můžeme věřit pravdivosti zprávy o Ježíšově vzkříšení? A pokud ano, jaký to má pro nás význam?

Ten, kdo působí ovoce našeho života

Řečník: Pavel Coufal
28:09
Důvod, proč vinař věnuje tolik péče své vinici je zřejmý: chce získat co největší úrodu. Co dělá Ježíš pro nás a v nás, aby náš život přinesl hojné duchovní ovoce? A co pro to můžeme udělat my?

Ten, který se o tebe stará

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 10:11-14
30:25
Je krásné sledovat pastýře, jak vede své stádo oveček a ony na něho reagují a jdou za ním. Co ale znamená (nebo může znamenat) pro nás, že je Ježíš naším dobrým pastýřem?

Ten, kdo ti dává život

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 6:35
35:32
Každý den potřebujeme utišit svůj fyzický hlad a žízeň. Pravý život nám ale jídlo a nápoje nezajistí. Jak můžeme najít v Ježíši zdroj svého věčného života?

V krizových dobách dobře využij svůj čas

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Kazatel 3:1-15, Efezským 5:15-17
32:54
Jsme v lockdownu, život se zpomalil, ale nepřipadá nám, že bychom měli více času. Co děláme s vzácným časem, který jsme dostali? Jak ho v této době nepromarnit, ale využít na maximum?

V krizových dobách vytvářej zdravou církev

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Efezským 2:19-22, Židům 10:24-25
31:24
Církev se dnes částečně přenesla do on-line prostoru. Možná nás to už unavuje, někteří se odpojují, vypínají svůj zájem. Možná víc než dřív potřebujeme zažít živou Kristovu církev, kde jsme požehnáni Kristem i druhými lidmi, ale také jsme pro druhé požehnáním.

V krizových dobách přemýšlej, na co myslíš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Filipským 4:8
38:59
Nad čím často přemýšlíš v dnešní nesnadné době? Čím naplňuješ svoji mysl? Co můžeme dělat, aby v naší mysli převládal pokoj od Pána Boha?

Co se můžeme naučit o překonání krize od Joba

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jób 42:5
33:47
Začínáme novou sérii kázání “Jak přežít krizová období života”. Kdysi žil muž jménem Jób, který prošel obrovskou životní krizí. Co se od něho můžeme naučit pro situaci, ve které jsme dnes?

Nová budoucnost

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení , Zjevení 5
30:18
V závěrečném kázání série “Nové věci, které ti Bůh nabízí v novém roce” budeme mluvit o nové budoucnosti. Každý z nás by si už přál, aby skončila tato zmatená koronavirová doba, chceme naději na lepší budoucnost. Budoucnost, kterou nám nabízí Bůh, je nepředstavitelně krásná - a jde nám naproti.

Volíme staršovstvo - proč, k čemu, jak...

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 14:23, 1. Timoteovi 3:1-7
41:45

Nová svoboda

Řečník: Pavel Coufal
29:52
Je možné, aby byl člověk opravdu vnitřně svobodný k čistému životu podle Božích měřítek? Pokud ano, jak to mohu prožívat i já?

Vánoční dar, který vám vyrazí dech

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Korintským 9:15
28:13
Dostali jste někdy o Vánocích dar, který vám vyrazil dech? Co s námi může udělat dar, který nám dal Bůh ve svém Synu?

Přichází ten, který je naší nadějí

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 9:1-6
28:14
Jak můžeme v Ježíši najít Podivuhodného rádce, Mocného Boha, Otce věčnosti a Vládce pokoje.

Jak se zbavit pochybností ohledně našich Vánoc

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 1:5-25
31:20
Všichni víme, že letošní Vánoce budou jiné, než ty dřívější. Co dělat s pochybnostmi, které nás občas ohledně Vánoc přepadnou? Na co se opravdu můžeme těšit?

Víme, co znamená dnešní doba?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:11-14
26:49
Dnešní doba nám možná přijde trochu zmatená. Co ale o tomto čase zjevuje Boží slovo? A k čemu nás dnes vybízí?

Samota tříbí náš charakter

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Samuelova 24 - 26
31:18
Když jsme sami, více přemýšlíme o našich vztazích s lidmi. Neměli bychom dnes někomu odpustit? Že to není snadné, a přesto je to možné, nám ukazuje příběh Davida a Saula.

Labyrint mého světa a ráj mého srdce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 63:1-9
25:48
Dnes si připomínáme 350 let od smrti Jana Amose Komenského, kazatele a biskupa Jednoty bratrské, významné osobnosti v oblasti vzdělávání, “učitele národů”, spisovatele, celoživotního poutníka. Budeme přemýšlet o našem hledání smyslu života v labyrintu našeho světa.

Věrnost v čase samoty

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 39 - 41
30:27
Jak se vyrovnáváte se svojí samotou? Josef byl mladý muž, který byl několikrát v životě opravdu sám, a to ne vlastní vinou. Jak se vyrovnal se svojí osamoceností a co se od něho můžeme naučit?

Jakou reformaci potřebuje církev dnes?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:41-47
30:27
Dne 31. 10. 1517 přibil Martin Luther svých 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu a tato jiskra zapálila oheň evropské reformace církve. Jakou reformaci potřebuje církev dnes?

Jediné, na čem záleží

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 6:11-18
28:32
Je mnoho věcí, na kterých nám záleží nebo kterými se chlubíme před druhými. Čím se chlubil apoštol Pavel a na čem mu opravdu záleželo? A je to důležité i pro nás dnes?

Modlitba za můj domov

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jeremjáš 29:7
27:57
Dnes se mnoho křesťanů modlí za naši zemi a my se k nim připojujeme. Jde o náš domov. Co když ale máme domovy dva? Jaký vztah si k nim máme vytvořit?

Jak nést ty, kteří padají

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 6:1-5
27:41
Co znamená v praxi nést břemena jedni druhých? Jak si máme vzájemně pomáhat v situacích, kdy padáme?

Mít vděčné srdce i v těžkých dobách

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 16:16-34
25:37
Vděčnost je vakcína proti viru reptání, nespokojenosti, zahořklosti a malé víry. Jak ale můžeme mít vděčné srdce i v nesnadné době?

Příběh o dvou ženách: jsi dítětem svobodné nebo otrokyně?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 4:21-31
33:23
Příběh o jednom otci dvou synů, kteří měli každý jinou matku, je alegorií o naší cestě k Bohu. Chceš dojít života s Bohem na základě vlastního úsilí, nebo ho přijmeš jako dar skrze Ježíše Krista?

Varování pro blízké přátele

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 4:8-20
29:34
Co když se tvůj přítel chystá udělat něco hloupého nebo špatného? Co pro něho udělat, když to nevidí?

Už nežiji já, ale žije ve mně On

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 2:15-21
18:50

Jednota musí být založena na pravdě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 2:1-14
33:55

Co se stane, když opravdu přijmeme evangelium

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 1:11-24
25:13

Proč kážeme tak nepopulární poselství?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 1:1-10
37:01

Gedeón - když jsme ve škole víry

Řečník: Pavel Coufal
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 6:1-8:8
35:23

Rozhodni se, pro co chceš žít

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 24
37:01

Buď rozhodný a statečný

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 1:1
27:38

Překvapující víra

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 2
32:41