Najít kázání

Neokrádej svou rodinu

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Timoteovi 5:1-16
34:46
Apoštol Pavel radí mladému kazateli, jak správně pečovat o vdovy, ale také jak se chovat ke starším i mladším mužům a ženám. Církev hraje důležitou úlohu v pomoci potřebným, ale péče o příbuzné je nespornou křesťanovou povinností.

Zabezpečení domova

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Timoteovi 1:1-11
31:10
V nové sérii kázání s názvem „U nás doma“ se budeme zamýšlet nad tématy z 1. listu Timoteovi. Domov poskytuje jistotu a bezpečí. A stejně jako chráníme fyzický domov, je třeba chránit naše domovy a společenství i duchovně. Falešné křesťanství je pro církev i dnes velkou výzvou. Jak poznáme zdravém učení, abychom mohli i „u nás doma“ správně žít svou víru a rozpoznat omyly v učení?

Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 4:1-6
38:14
Apoštol Pavel nám připomíná, že v církvi nejde o jednu organizaci. V Kristu jsme povoláni k jednotě, která se vymyká kulturním očekáváním, a svědčí o Boží moci a milosti. Co tato jednota v Duchu znamená a proč na ní záleží?

Život v Boží rodině

Řečník: Petr Coufal
Série: Život
Bible: Efezským 2:11-22
37:23
Když Bůh někoho zachrání, přijímá ho do své rodiny, bez ohledu na jeho/její postavení. Duch svatý v každém křesťanovi působí. Když církev funguje jako rodina, přináší to slávu Bohu a růst a povzbuzení každému členu.

Doxologie (chvalořečení)

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 3:20-21
35:11
Poté, co se Pavel v listu Efezským 3 modlil za své čtenáře, začal chválit dokonalého a mocného Boha, který vyslyší naše prosby. Naše chvály je třeba zakládat na chápání Boha jako Stvořitele, jak se nám zjevuje v Bibli. Jak u Boha hledat milost a moc, a žít tak, abychom mu přinášeli chválu?

Obyčejný život s velkým posláním

Řečník: Petr Coufal
Série: Život
Bible: Matouš 28:18-20
31:48
Známé verše z konce Matoušova evangelia jsou tzv. Velkým posláním pro všechny následovníky Pána Ježíše Krista. K čemu nás vlastně vede Ježíš v našich obyčejných životech, když nám dává tak neobyčejné poslání.

Kristovo tajemství

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 3:1-13
34:55
Evangelium o Ježíši Kristu není hádanka, kterou lze vyřešit lidskou dedukcí nebo rozumem, ale zázrak, který lze poznat pouze životodárným působením Ducha svatého.

Život v novém roce?

Řečník: Petr Coufal
Série: Život
Bible: Žalmy 95:7
30:22
Novoroční kázání na verš sboru pro rok 2022 zní: “Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce...” Tuto výzvu najdeme v Bibli ve Staré i Nové smlouvě. Najdeme pro ni místo i v našem srdci?

Boží hod vánoční: Proč opravdu slavit Vánoce?

Řečník: Petr Coufal
28:43
“Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.” Připomeňme si, proč přišlo v Ježíši Kristu na svět zázračné světlo do temnoty našich dnů.

Kdo je první slavil?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 2:8-19
27:43
Dnes nahlédneme do zákulisí Vánoc s otázkou: Kdo první zaslechl zvěst anděla a jak ji přijal? Proč toto poselství o spasení pro všechny lidi rezonuje i s námi dnes? A jaká bude tvoje odpověď na tuto radostnou zprávu?

Zákulisí Vánoc: kde skutečně začaly?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Micheáš 5:1
29:12
V naší sérii “Zákulisí Vánoc” se tentokrát podíváme do Betléma, kde skutečně Vánoce začaly. Jaký význam má právě toto místo a co nám to prozrazuje o Božím plánu s každým z nás?

Štědré společenství

Řečník: Petr Coufal
Bible: Filipským 4:14-23
27:10
Naše dnešní oběti pro Boží království jsou investicí pro věčnost.

Jak podporovat společenství?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Římanům 12:9-13
27:15
Jakým přínosem může být v dnešní době společenství křesťanů? A jak se může každý křesťan prakticky zapojit do společného života?

Úvod do listu Efezským

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 1:1-2
30:23
Efezským a povzbuzení k tomu, aby jeho základní pravdy změnily náš život. Stojí za to stát se tím, kým jsem v Kristu.

Postavím svou církev

Řečník: Petr Coufal
Bible: Matouš 16:18
29:08
Před 2000 lety Ježíš založil církev. V čem je její přínos pro dnešní svět ve 21 stol.? Podívejme se na to ve světle evangelia.

Pravidla napomínání v církvi

Řečník: Petr Coufal
Bible: Matouš 18:15-17
33:22
Jak se správně v církvi napomínat? Poznejme klíč k pokorné lásce a upřímné konfrontaci.

Večer chval a modliteb

Řečník: Petr Coufal
Bible: Genesis
33:22
Přijďte se společně modlit a chválit Pána Ježíše uprostřed Božích dětí.

Svědectví o Kristu v našem srdci

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 5:6-12
27:40
Jak Ježíšův křest, ukřižování a Duch dosvědčují pravdivost Janova svědectví o Kristu?

Víra je vítězství

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 5:1-5
32:45
Dnešní zamyšlení z Bible nám ukáže, jak pohled na Ježíše Krista vede k jistotě spasení a vítězství, které “přemáhá svět”.

Každý den ti budu dobrořečit

Řečník: Petr Coufal
Série: Tématické
Bible: Žalmy 145
32:45
Je pro nás přirozenější si stěžovat než poděkovat Pánu Bohu. Jak se učit chválit Boha i když je život těžký?

Jistota spasení?

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 3:19-24, 1. Janův 4:13-21
31:41
Můžeme si být jistí naší záchranou pro věčný život? Jak vyhrát bitvu s nejistotou v našem srdci?

Slovo varování

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 2:18-27
35:32
Kdo má zodpovědnost za rozpoznání falešného učení? Jsou to teologové a bibličtí učenci? Jakou úlohu v tom má hrát každý křesťan?

Milování světa vs vítězství nad Zlým

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 2:12-17
33:12
Dá se rozpoznat pravá a falešná víra? Jak žít, abychom důvěřovali Ježíši v otázce naší spásy, zůstávali v trvalém vztahu s Bohem Otcem a drželi se jeho Slova?

Tři falešná tvrzení

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 1:5-2:2
30:27
Někteří tvrdí, že na hříchu nezáleží, jiní popírají, že označuje stav lidstva. Bible je zde jasná. Naše naděje je jen v evangeliu. Křesťané mohou s jistotou prožívat svůj vztah s Otcem, skrze víru v Ježíše, který se za nás přimlouvá.

Slovo života (Proč právě 1. list Janův?)

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 1:1-4
34:46
1. list Janův se někdy vykladačům i čtenářům zdá složitý na pochopení. Přesto je tento text pro církev 21. stol. důležitý, protože ji chrání před nebezpečím falešných učitelů a motivuje věřící k radosti, posvěcení a jistotě.

Co udělal Bůh pro nás?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 1:67-75
30:55
Při narození Jana Křtitele vytryskla ze srdce jeho otce Zachariáše nádherná píseň. Je plná úžasných zpráv o tom, co Bůh udělal a dělá pro nás dnes.