Videopřenos bohoslužby 25.7.2021: Hleď na Boha a jenom na něj

Izraelci měli za to, že král v čele Izraele bude lepší a praktičtější varianta než Bůh. Jak brzy poznali negativní dopady svého rozhodnutí! A co my? Kdo je pro nás zdrojem naděje a bezpečí? Člověk nebo Bůh?

  • S ohledem na aktuální omezení v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je omezen počet účastníků bohoslužeb. Během prázdnin probíhá jedno nedělní shromáždění a jedno čtvrteční:

    • neděle 9:00 - 10:00 bohoslužba (živě přenášena)
    • čtvrtek 19:00 čtvrteční shromáždní (živě přenášeno)

    Těšíme se na vás na některém z pravidelných shromáždění.

    Shromáždění jsou nadále přenášeny živě na našem Youtube a Facebooku, a také živým audio přenosem. Záznamy kázání najdete na webu nebo ve vaší podcastové aplikaci, například na Spotify.

Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Jak uvěřit?

on . Posted in Základy víry

„Uvěření“ v Ježíše jak svého Pána a Spasitele. Někdy ho v křesťanské terminologii, a také přímo v Bibli najdeme jako „obrácení“. Je to překlad řeckého slova metanoia, které se ve slovesném tvaru dá přeložit slovy „obrátit se“ nebo slovy „činit pokání“. Jde o zásadní proměnu života, která obsahuje tři klíčové body:

1.       Přiznat

2.       Vyznat (uznat)

3.       Opustit

1 – Přiznávám, že věci jsou takové, jak je popisuje Bůh. Ne takové, jak je popisuji já. Ne já budu soudit „boha“ a ostatní podle mých měřítek, ale Bůh bude jednou soudit mě podle svých pravidel. Bude soudit mě, hříšného člověka, který si za svou minulost nezaslouží nic jiného než Boží odsouzení. Opravdové peklo. Nestačí si to přiznat intelektuálně, ale také emocionálně mi to musí vadit natolik, abych byl ochoten to změnit. A ke slovu přichází i třetí složka lidské osobnosti – vůle. Chci to změnit. Rozhodnu se, že to tak dál nenechám, ale chci to změnit.

2 – Uznávám, že jedinou cestou, jak se zbavit svých vin, je pomoc zvenčí. Já se sám neočistím a před Božím trestem neuteču. Jakékoli lidské pokusy o sebezdokonalení nebo o uchlácholení vlastního svědomí jsou omezené a v konečném důsledku neúčinné, protože neřeší problém hříchu před Bohem. Uznávám, že to sám nedokážu. Vnější pomocí musí být to, že za mě někdo jiný zaplatí trest. Ale kdo, když všichni ostatní lidé jsou na tom stejně jako já? Všichni kromě jednoho. Kromě Ježíše, který nikdy žádný hřích nespáchal. Proto také právem mohl prohlásit, že On sám je jedinou cestou k Bohu. Uznávám, že jedině Ježíš může můj problém vyřešit a může mi pomoci.

3 – Opouštím svou mylnou představu, že svůj život si nejlépe zvládnu já sám. Ježíš jako můj Stvořitel to zvládne mnohem lépe než já. Nabízí mi pomoc jako Zachránce, Spasitel. A já s Ním uzavírám smlouvu: Já se vzdávám sám sebe i všeho, co mám. Ježíš pak převezme vládu nad mým životem. Bude mi Pánem, kterému budu patřit a poslouchat Ho. Ale zároveň vím, že mi bude tím nejlepším Pastýřem, který mě bezpečně povede. A slovně to Ježíši všechno řeknu. (Rozhovoru s Bohem se říká modlitba.) Je jedno, jestli budu mluvit nahlas nebo jestli budu šeptat. Ale nezapomenu Ježíše poprosit za odpuštění, požádat o to, aby převzal můj život, a poděkovat Mu za Jeho ochotu toto všechno pro mě udělat.

Neexistuje žádná zázračná, jediná správná formulka nebo předepsaná modlitba. Když si v upřímnosti s Ježíšem vyříkáme výše zmíněné tři body, můžeme si být jistí, že Ježíš nás vezme vážně. A je pak na nás, abychom my celý život brali vážně naši část smlouvy s Ním.

Co to znamená uvěřit?

on . Posted in Základy víry

V šesté kapitole Janova evangelia je zaznamenán rozhovor Ježíše se Židy. Verše 28-30 se přímo týkají „uvěření“. Z celé situace vyplývá, že nejde o to, aby lidé kolem uvěřili, že Ježíš existuje. Ostatně ani dnes o nic takového nejde, protože to je už historicky prokázaný fakt. O co tedy jde?

Problém byl v důvěře Ježíši. Je Ježíš ten, za koho se prohlašoval? Jestli ano, pak to má dalekosáhlé důsledky pro náš život. Jestli ne, pak byl bláznem nebo podvodníkem a nemá cenu se tím více zabývat.

Důvěra je základním předpokladem úspěšného vztahu dvou osob. Každý táta ví, co to je, když mu jeho malé dítě skočí do náručí v důvěře, že ho táta pevně chytí. V důvěře, že se na něj může spolehnout. V důvěře v absolutní bezpečí u svého otce. Podobným způsobem Bůh chce, aby byl naším nebeským Otcem a my Jeho dětmi, plnými důvěry v Něj.

Ježíš chtěl, aby Mu lidé důvěřovali, že On je ten, který je poslaný od Boha, aby jako Mesiáš zachránil lidi od Božího trestu. Biblicky řečeno, „aby je vykoupil od hříchu“. Všichni tenkrát věděli, že nikdo hříšný ke svatému Bohu nemá přístup. Trestem za hřích je oddělení od Boha, a tedy smrt. Nejen tělesná, ale i duchovní. Věčné oddělení od Boha i po naší smrti.

Ježíš chtěl, aby Mu lidé důvěřovali a přijali Jej jako Mesiáše (Zachránce, Vykupitele). Většina lidí Ho tehdy nepřijala. Těm pak, kteří jej přijali, dal moc (pravomoc, právo) stát se Božími dětmi (Janovo evangelium 1:12). Na Boží děti nebude nebeský Otec hledět v den soudu jako na hříšníky zasluhující trest, ale jako na své děti, za jejichž vinu už Ježíš zaplatil svou vlastní obětí. Ti potom prožijí věčnost v blízkosti nebeského Otce – Pána Boha.

Jak prakticky přijmout Ježíše, se můžete dočíst v článku Jak uvěřit.

Kdo je Bůh? A kdo je Ježíš Kristus?

on . Posted in Základy víry

Bůh je osobní inteligentní bytost, která nás ve všem převyšuje a je nad naše chápání a možnost exaktního popisu. V Knize proroka Izajáše se v 55. kapitole píše toto: „Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.

Bible také říká, že Bůh je Stvořitelem. Stvořil celý vesmír se všemi jeho detaily. Stvořil věci viditelné i neviditelné. A jako Stvořitel, Designer, Autor – skutečně kvalitativně převyšuje cokoli z toho, co sám stvořil, včetně lidí. To však neznamená, že by chtěl zůstat od lidí zcela nepoznán, anebo vůči svému stvoření vzdálený nebo netečný. Biblická kniha Židům začíná slovy: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

Bible učí, že Bůh se vyskytuje ve třech různých osobách (Otec, Syn, Duch svatý), které jsou spolu v dokonalé jednotě a harmonii. Teologicky vyjádřeno: Bůh je trojjediný.

Tím, kdo nám nejblíže a nejjasněji osobně představil Boha na vlastní osobě, je Boží Syn Ježíš. Jako vtělený Bůh byl zároveň člověkem a zároveň Bohem. To bylo nepřijatelné pro většinu Židů a jejich způsob chápání monoteistického Boha. Spor o Ježíšovo Božství byl hlavním důvodem, kvůli kterému jej nakonec židovská rada odsoudila k smrti a předala k praktickému vykonání rozsudku a popravy do rukou římské moci.

Ježíšovou hlavní misí na Zemi bylo zaplatit trest za hříchy lidí tím, že na místo obětních zvířat On sám se stal Božím Beránkem, který měl usmířit Boží hněv. Tak obnovil lidem možnost přístupu do Boží blízkosti nyní i po smrti. Ježíš také definoval sám sebe jako jedinou cestu k nebeskému Otci (Jan 14:6).

Kromě toho Ježíš vychoval učedníky, kteří šířili učení o Něm a způsob života s Ním mezi ostatní lidi.

Ježíš byl popraven ukřižováním. Třetí den ale vstal z mrtvých, čímž prokázal svou moc nade vším, včetně smrti. Proto také má i dnes moc zasahovat do našich životů a vést nás podle Božích plánů, pokud mu to my sami dovolíme.