Oznámení

Kdo je Bůh? A kdo je Ježíš Kristus?

on . Posted in Základy víry.

Bůh je osobní inteligentní bytost, která nás ve všem převyšuje a je nad naše chápání a možnost exaktního popisu. V Knize proroka Izajáše se v 55. kapitole píše toto: „Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.

Bible také říká, že Bůh je Stvořitelem. Stvořil celý vesmír se všemi jeho detaily. Stvořil věci viditelné i neviditelné. A jako Stvořitel, Designer, Autor – skutečně kvalitativně převyšuje cokoli z toho, co sám stvořil, včetně lidí. To však neznamená, že by chtěl zůstat od lidí zcela nepoznán, anebo vůči svému stvoření vzdálený nebo netečný. Biblická kniha Židům začíná slovy: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

Bible učí, že Bůh se vyskytuje ve třech různých osobách (Otec, Syn, Duch svatý), které jsou spolu v dokonalé jednotě a harmonii. Teologicky vyjádřeno: Bůh je trojjediný.

Tím, kdo nám nejblíže a nejjasněji osobně představil Boha na vlastní osobě, je Boží Syn Ježíš. Jako vtělený Bůh byl zároveň člověkem a zároveň Bohem. To bylo nepřijatelné pro většinu Židů a jejich způsob chápání monoteistického Boha. Spor o Ježíšovo Božství byl hlavním důvodem, kvůli kterému jej nakonec židovská rada odsoudila k smrti a předala k praktickému vykonání rozsudku a popravy do rukou římské moci.

Ježíšovou hlavní misí na Zemi bylo zaplatit trest za hříchy lidí tím, že na místo obětních zvířat On sám se stal Božím Beránkem, který měl usmířit Boží hněv. Tak obnovil lidem možnost přístupu do Boží blízkosti nyní i po smrti. Ježíš také definoval sám sebe jako jedinou cestu k nebeskému Otci (Jan 14:6).

Kromě toho Ježíš vychoval učedníky, kteří šířili učení o Něm a způsob života s Ním mezi ostatní lidi.

Ježíš byl popraven ukřižováním. Třetí den ale vstal z mrtvých, čímž prokázal svou moc nade vším, včetně smrti. Proto také má i dnes moc zasahovat do našich životů a vést nás podle Božích plánů, pokud mu to my sami dovolíme.