Videopřenos bohoslužby 25.7.2021: Hleď na Boha a jenom na něj

Izraelci měli za to, že král v čele Izraele bude lepší a praktičtější varianta než Bůh. Jak brzy poznali negativní dopady svého rozhodnutí! A co my? Kdo je pro nás zdrojem naděje a bezpečí? Člověk nebo Bůh?

  • S ohledem na aktuální omezení v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je omezen počet účastníků bohoslužeb. Během prázdnin probíhá jedno nedělní shromáždění a jedno čtvrteční:

    • neděle 9:00 - 10:00 bohoslužba (živě přenášena)
    • čtvrtek 19:00 čtvrteční shromáždní (živě přenášeno)

    Těšíme se na vás na některém z pravidelných shromáždění.

    Shromáždění jsou nadále přenášeny živě na našem Youtube a Facebooku, a také živým audio přenosem. Záznamy kázání najdete na webu nebo ve vaší podcastové aplikaci, například na Spotify.

Kdo je Bůh? A kdo je Ježíš Kristus?

on . Posted in Základy víry.

Bůh je osobní inteligentní bytost, která nás ve všem převyšuje a je nad naše chápání a možnost exaktního popisu. V Knize proroka Izajáše se v 55. kapitole píše toto: „Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.

Bible také říká, že Bůh je Stvořitelem. Stvořil celý vesmír se všemi jeho detaily. Stvořil věci viditelné i neviditelné. A jako Stvořitel, Designer, Autor – skutečně kvalitativně převyšuje cokoli z toho, co sám stvořil, včetně lidí. To však neznamená, že by chtěl zůstat od lidí zcela nepoznán, anebo vůči svému stvoření vzdálený nebo netečný. Biblická kniha Židům začíná slovy: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

Bible učí, že Bůh se vyskytuje ve třech různých osobách (Otec, Syn, Duch svatý), které jsou spolu v dokonalé jednotě a harmonii. Teologicky vyjádřeno: Bůh je trojjediný.

Tím, kdo nám nejblíže a nejjasněji osobně představil Boha na vlastní osobě, je Boží Syn Ježíš. Jako vtělený Bůh byl zároveň člověkem a zároveň Bohem. To bylo nepřijatelné pro většinu Židů a jejich způsob chápání monoteistického Boha. Spor o Ježíšovo Božství byl hlavním důvodem, kvůli kterému jej nakonec židovská rada odsoudila k smrti a předala k praktickému vykonání rozsudku a popravy do rukou římské moci.

Ježíšovou hlavní misí na Zemi bylo zaplatit trest za hříchy lidí tím, že na místo obětních zvířat On sám se stal Božím Beránkem, který měl usmířit Boží hněv. Tak obnovil lidem možnost přístupu do Boží blízkosti nyní i po smrti. Ježíš také definoval sám sebe jako jedinou cestu k nebeskému Otci (Jan 14:6).

Kromě toho Ježíš vychoval učedníky, kteří šířili učení o Něm a způsob života s Ním mezi ostatní lidi.

Ježíš byl popraven ukřižováním. Třetí den ale vstal z mrtvých, čímž prokázal svou moc nade vším, včetně smrti. Proto také má i dnes moc zasahovat do našich životů a vést nás podle Božích plánů, pokud mu to my sami dovolíme.