Oznámení

on Posted in Kázání.

Doba proroka Abakuka je doba nejistot. Král Jóšiáš přecenil své síly a egyptský faraon ho porazil a zabil. Co s námi bude? Ale Abakuk vidí Hospodina, silného Boha Izraele: „I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat.“

Bůh navzdory všem okolnostem, tak by se dalo nazvat kázání Martina Adama - Abakuk: modlitba jako naprostá důvěra v Boha

on Posted in Kázání.

Každý z nás zažil někdy nějakou bolest. Větší, menší, ty, které rychle pominuly nebo zase ty, které jsou dlouhodobé. Jak jednáme v bolesti? Modlíme se? A pokud ano, tak jak a za co?

Asi nejznámější biblickou postavou, která prožívala intenzivní, hlubokou bolest, je Jób. A Pavel Coufal o něm a jeho modlitbě hovořil ve svém kázání, které si můžete poslechnout zde - Jób: volání uprostřed bolesti.

on Posted in Kázání.

„Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout k tobě svou tvář, Bože můj. Naše nepravosti se nám rozmohly až nad hlavu, naše provinění vzrostlo až k nebi. Ode dnů svých otců až dodnes jsme se velice proviňovali.“ Jak je to podobné naší době! I my často raději hledáme různé „fígle“, jak slyšet hlas Ducha Božího, a přitom Bůh už od zahrady Eden stojí o naše přátelství.

O tom, jak se k hříchu národa postavil kněz Ezdráš hovořil Štěpán Exner a vy si můžete záznam poslechnout zde - Ezdráš: vyznávám hříchy národa.

on Posted in Kázání.

Jste nemocný, do měsíce pravděpodobně zemřete… Jak bychom reagovali, kdyby nám např. doktor řekl takovou zprávu? Vždyť máme tolik plánů a věcí, které ještě musíme udělat…

Král Chizkijáš důvěřoval Bohu, i když na Judu doléhalo obléhání asyrskými vojsky. A teď se dozvídá, že zemře. O tom, jak šel před Pána Boha, hovořil ve svém kázání Zdeněk Pokorný. Záznam je zde - Král Chizkijáš: Bože, uzdrav mne.

on Posted in Kázání.

V poslední knize Bible, Zjevení Janově, Bůh říká, že je lepší být chladný než vlažný. Současná doba je vlažná. Je to doba, kdy jsou si všechna náboženství rovna a křesťanství? Ježíš? Je lepší o něm raději nemluvit. Není to in… Takový je současný svět. Ale jak může být tento svět zaměřený na „JÁ“ změněn, když Ježíš, ta jediná cesta, nehoří v našich srdcích?

O boji proroka Eliáše proti duchovní temnotě v době vlády krále, která je tak podobná naší době, si můžete poslechnout v záznamu z biblické hodiny, kterou vedl Marek Žitný - Elijášův zápas s duchovní temnotou.

on Posted in Kázání.

Každý z nás zhřešil a hřeší. Proti Bohu, proti lidem. Ale to zasluhuje odsouzení a zavržení.

Jediné, co to může změnit je láska. Hluboká, která jde i přes zranění a bolest a právě proto odpouští, protože láska je silnější. To prožíval i král David, který nechal úkladně zabít svého přítele, jen aby mohl být s jeho ženou, kterou předtím svedl.

O hříchu a velikosti Boží lásky a odpuštění přemýšlel ve svém kázání Jiří Konvalinka a záznam si můžete poslechnout zde - David: smiluj se nade mnou, Bože.

on Posted in Kázání.

V životě nás někdy potkávají situace, se kterými si nevíme rady. Jsou jako obrovské balvany a my s nimi nemůžeme hnout. Taková byla i situace židovského národa, když Jeruzalém obléhalo asyrské vojsko. Bůh sám bojoval, do rána je pobil a obránci města ani nehnuli prstem. Když Bůh bojuje, kdo může obstát?

Kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Král Chizkijáš: zachraň náš národ, Bože.

on Posted in Kázání.

Často máme plány udělat to či ono. A někdy chceme udělat i něco velkého pro Pána Boha, proto, aby se šířilo Boží království. Ale stává se, že Bůh mívá jiné plány. Např. Josef Korbel, důstojník Armády spásy, který se na podzim 1949 chystal s celou rodinou k odjezdu na misii do Jižní Afriky. Den před byl ale zatčen agenty StB, uvězněn a poté ve zinscenovaném procesu odsouzen na 12let. Když se modlil a ptal se Pána Boha proč se to stalo, se ho Bůh dotkl a on slyšel, že si ho Bůh chce použít právě na tomto místě, kam by se zvěst evangelia těžko dostala.

O plánech krále Davida a záměrech Božích mluvil ve svém kázání Štěpán Exner. Záznam si můžete poslechnout zde - David: co jsem já, že mi tak žehnáš?.