Financování sboru

on . Posted in O nás

Bratrská jednota baptistů se v roce 2013 dobrovolně zřekla nároku na restituční odškodnění. Náš sbor je z 93% financován z dobrovolných darů svých členů a z aktivit v hlavní i vedlejší* činnosti, zbylých 7% je z dotací na platy, které poskytuje Ministerstvo kultury (v útlumovém režimu do nuly v roce 2030).

(* nájmy z bytů, přibližně 31% příjmů)

Zároveň poskytujeme ven za hranice sboru přibližně 15% prostředků z rozpočtu hlavní činnosti na misijní a charitativní účely pořádané jinými organizacemi.

Mnozí členové sboru přispívají pravidelně přibližně 10% svých příjmů na provoz sboru a jeho aktivity; někdo více, někdo méně, jak se kdo sám rozhodl. Dárcovství je dobrovolné, je to mezi Vámi a Pánem Bohem. Kromě toho vyhlašujeme účelové sbírky na externí projekty a na charitu.

Přispět může kdokoli

  • jednorázovým převodem na účet 2600916572/2010
  • trvalým převodem
  • do košíčku při sbírce během bohoslužby

Po dohodě je možné na konci roku vystavit souhrnné potvrzení o poskytnutých darech za kalendářní rok, v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, jako doklad pro odpočet těchto darů od základu daně z příjmů dárce.

Více informací k potvrzení o darech na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aktuálně hledáme finance na rekonstrukci klubovny pro děti a klub maminek v Brně-Bystrci.

Všem dárcům srdečně děkujeme.

Informace o cookies

on . Posted in O nás

Co je cookie

Cookies jsou malé soubory, pomocí kterých webové stránky ukládají v počítačích nebo mobilních zařízení různé informace. Webové prohlížeč je pak při otevření každé stránky posílají zpět na server. Cookie mohou být trvalé nebo dočasné.

Cookies na našich stránkách

Naše stránky používají jak dočasné cookie, ve kterých se udržuje informace ID sezení, díky kterému se pak nemusí přenášet velké množství dat mezi prohlížečem a webem a tím se stránky zobrazují rychleji. Tato cookie se smaže nebo přestane platit zavřením stránky.

Pak se ukládají soubory cookie, které využíváme k anonymním statistikám používání webu, kdy zjišťujeme, která témata návštěvníky zajímají a jestli se k nám případně vracejí. Z informací, které každý prohlížeč posílá, je možné zjistit používaný operační systém, webový prohlížeč a případné plug-iny prohlížeče. Pokud uživatel sám neposkytne uživatelské údaje, pomocí kterých by jej bylo možné identifikovat, však není šance získat žádné osobní údaje. Tyto cookie však mají pouze omezenou platnost.

A protože jsou na našich stránkách používána i tlačíka Like pro Facebook a sdílení na Twitter, obě si ukládají i své cookies - tzv. cookies třetích stran.

Stránky nepoužívají žádné reklamy a tak se neukládají žádné reklamní cookies.

Co dělat, pokud cookies nechcete

Pokud nechcete používat cookies, protože se tím cítíte jakýmkoli způsobem ohroženi, v prohlížeči je možné cookies zakázat. Nicméně zablokování souborů cookie však může způsobit, že některé služby webových stránek nemusí fungovat správně. Zablokování vám totiž neposkytne anonymitu ani nezabrání webovám stránkám ve sledování vašich zvyklostí při prohlížení. Webový prohlížeč i nadále při komunikaci s webovými stránkami bude odesílat informace o tom, IP adresu uživatele, verzi prohlížeče, operační systém a další informace.

Jak spravovat a odstranit cookies z vašeho prohlížeče

Internet Explorer 11

Firefox

Google Chrome

Opera (EN)

Safari

 

Podrobné informace o cookies můžete najít např. na stránkách All about cookies.org (v angličtině).

Stanice

on . Posted in O nás

Mimo Brno se pravidelně schází malá společenství dvou místech:
 

Brno-Medlánky
Shromáždění se konají v kulturním centru Sýpka nebo v domě v ulici Kytnerova 12a každou neděli od 17 do 18hod.
Více se dozvíte na webových stránkách www.k12medlanky.cz

Křídla
Nedělní shromáždění v 9,30 u br. Evžena Šimka (každou neděli kromě 1. neděle v měsíci)
Křídla 66, 592 31 Nové Město na Moravě
web baptistekridla.webnode.cz.

Poslání sboru

on . Posted in O nás

Milovat Pána Boha,

přivádět lidi ke Kristu,

přijmout je do milující Boží rodiny,

pomáhat jim růst k duchovní zralosti,

připravit je ke službě

a vyslat do světa s evangeliem.

Chalupa Pustá Rybná

on . Posted in O nás

Na Vysočině v obci Pustá Rybná v části zvané Damašek přestavěl náš sbor bývalé selské stavení na rekreační chalupu. 

Využíváme ji pro dětské tábory, pobyty mládeže, pobyty rodin s dětmi, výukové kempy s angličtinou a další pobyty. 

Pokud tam nejsme my, nabízíme ji dalším sborům, organizacím nebo jednotlivcům. Komfort není vysoký, je to do velké míry romantické retro pro nostalgiky. Ale je tam krásně, o čemž svědčí i fakt, že se tam mnozí rádi vracejí.

Máte-li zájem o informace ohledně pronájmu chalupy, kontaktujte: Radek Pelíšek, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Historie

on . Posted in O nás

Předchůdci baptistů byli anabaptisté, kteří jsou nazýváni radikálním křídlem světové reformace. Anabaptisté utíkali v 16. století před pronásledováním a vyhlazováním ze Švýcarska přes Německo na jižní Moravu. Pro zcela mimořádnou náboženskou svobodu, která na Moravě v této době panovala, se zde mohli usadit. Zakládali zde „bratrské dvory“. Byly to komunity o 50 až 60 rodinách. Jsou známi pod názvem Habáni. Dosahovali vysoké úrovně v různých řemeslech, např. hrnčířství (habánská keramika), vinařství, lékařství apod. Byla to společenství, vedená v duchu učení Písma sv. Jejich celkový počet dosahoval na Moravě až 50 000. Po bitvě na Bílé hoře museli i Habáni opustit Moravu a historická kontinuita s anabaptisty byla na našem území přerušena.

 

První baptistický sbor v Evropě byl založen roku 1609 v Amsterodamu anglickými křesťany, které vedli bratři John Smyth a Thomas Helwys. Thomas Helwys se roku 1611 vrátil zpět do Anglie a založil tam baptistický sbor. Velmi se angažoval v oblasti náboženské svobody, náboženské tolerance a svobody vyznání. Publikoval články na toto téma, byl za to vězněn a nakonec ve vězení r. 1616 zemřel.

Z Anglie se přeneslo baptistické hnutí do severní Ameriky, kde mělo v podmínkách svobody lepší předpoklady k růstu.

V první polovině 19. století se setkáváme s americkými baptistickými misionáři v Německu. První baptistický sbor v Německu byl založen roku 1834 v Hamburku. Významnou osobností i v evropském kontextu byl Jan Gerhard Oncken. Jeho heslem bylo: „Každý baptista je misionářem“. Velkým misijním nadšením se prostřednictvím amerických a německých misijních pracovníků šířilo evangelium do dalších zemí Evropy.

Na našem území začaly vznikat baptistické sbory ve druhé polovině 19. století. Na Broumovsku začala misijní práce mezi německým obyvatelstvem roku 1858. První český baptistický sbor byl založen roku 1885 (dnešní Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3). Druhým českým baptistickým sborem se stal sbor v Brně, který byl založen 5 křesťany dne 13. března 1898.

Sbor přijal tyto zásady:

  1. přijímat do církve jen duchovně znovuzrozené
  2. konat křest jen dle způsobu apoštolského,
  3. konat kázeň dle způsobu apoštolského,
  4. ze všech sil se účastnit misie,
  5. neuznávat hodnosti v církvi větší než hodnosti bratrské,
  6. rozvíjet srdečnou lásku, a to zvláště lásku bratrskou k domácím víry a lásku ke všem lidem.

V roce 1906 sbor zakoupil činžovní dům na nynější Smetanově ulici č. 20. V roce 1911 zde byla otevřena první modlitebna, zvaná „Husova dvorana“, s kapacitou asi 150 sedících. Modlitebna bývala přeplněná, bývalo zde i 300-400 přítomných. Na mnoha místech v okolí Brna se konaly veřejné náboženské přednášky, při kterých mládež rozdávala traktáty, časopisy a nabízela Bible. Sborová práce zasahovala různé oblasti - činnost mládeže, sester, nedělní školu, tamburáš, pěvecký sbor, abstinentské hnutí atp.

Historie našeho sboru samozřejmě nekončí v roce 1911, ale pokračuje dál. Na pokračování tohoto článku se klidně můžete těšit, dodáme časem.

Kdo jsme

on . Posted in O nás

Jsme křesťanskou protestantskou církví. Jsme otevřené společenství, do kterého může přijít každý člověk, který hledá v životě něco víc, než co nabízí okolní svět.

Našli jsme osobní vztah s Bohem skrze víru v Ježíše Krista. Víra pro nás není formální záležitost a zdaleka nekončí jen v neděli po bohoslužbě. Bůh je živý a to si ověřujeme každý den.

Vidíme, jak moc je důležité, aby každý člověk uvěřil v Ježíše Krista, Božího Syna. Uvěřit znamená přijít k němu, oslovit ho v modlitbě, vyznat mu svůj hřích a prosit za odpuštění. On jediný má moc odpustit naše viny, protože On obětoval svůj život na kříži za všechny lidi.

Když se mu člověk takto v pokání otevře, Bůh ho přijímá. Tehdy dostáváme nový život. Ve vztahu s Bohem se měníme, protože on žije v nás skrze Ducha svatého.

Bůh nám ukazuje své myšlení a plány v Bibli, v Božím slově. Ukazuje nám, proč vlastně žijeme a o co máme usilovat. Nejsme tady pro sebe, ale pro život s ním a pro službu druhým lidem.

Jako baptisté nekřtíme nemluvňata, ale ty, kteří už osobně vyznávají svoji víru v Ježíše Krista. Je pro nás důležité, aby se každý člověk dozvěděl srozumitelným způsobem o Kristu a měl možnost ho přijmout. Protože pokud ho člověk odmítne, promarní jedinečnou šanci pro život a záchranu pro věčnost.

Hlásíme se k celosvětovému baptistickému hnutí. V naší zemi se hlásíme k odkazu anabaptistů (novokřtěnců) z 15. století a spolu s dalšími reformačními církvemi také k duchovnímu odkazu Jednoty bratrské, v níž působil i J. A. Komenský.

V současné době je v České republice 40 sborů, které mají dohromady asi 2 400 členů. Bratrská jednota baptistů v ČR je součástí Světového svazu baptistů s téměř 41 miliony členů po celém světě.

Jako baptisté nemáme pocit výlučnosti a považujeme za své bratry a sestry všechny, kdo věří v Božího Syna Ježíše Krista. Společně s ostatními křesťany vyznáváme „Apoštolské vyznání víry”. Rádi a s upřímností se setkáváme a spolupracujeme s členy jiných církví. Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.