Najít kázání

Jeruzaléme, Jeruzaléme

Řečník: Lukáš Makovička
Bible: Lukáš 13:31-35
33:51
Jak člověk reaguje, když se nedaří? Když něco chce, touží, usiluje, namáhá se – a narazí na nezájem až odpor, který přes všechnu snahu není schopen prolomit. Proč se na to ptám? Protože i pár slov v takové situaci vám leckdy o člověku hodně prozradí, o jeho srdci, pohnutkách, síle i charakteru. Pojďme se tedy podívat, co zjistíme o Božím srdci, když se do takové situace dostane On.

Budou skutečně zachráněni jen někteří?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 13:22-30
26:24
Poté, co Ježíš mluvil o pokání, položil někdo ze zástupu otázku: "Opravdu bude spaseno jen málo lidí?" Ježíšova odpověď – že jednoho dne se dveře do nebe zavřou a ti, kdo ho nepoznali, nebudou vpuštěni na věčnost s ním – je jednou z nejmrazivějších v celém Písmu. Zamysleme se spolu nad Ježíšovou odpovědí a připravme se na Advent.

Můj vliv v Božím království

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 13:18-21
31:51
Jaké je Boží království? A jak se každý z nás může na tomto království podílet? Navzdory zdánlivě malým předpokladům není Kristova proměňující moc v našem světě nijak omezena.

Rozvázat pouta, ale kdy?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 13:10-17
26:09
Když Ježíš v sobotu uzdravil zmrzačenou ženu, poskytl krásný – a kontroverzní – pohled na podstatu Božího "království". Ježíšův obdivuhodný čin lásky nám ukazuje jeho zájem o každého, kdekoliv, kdykoliv.

Podstata a nutnost pokání

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 13:1-9
29:53
Když skupinu Galilejců postihla tragédie, někteří se zeptali Ježíše, zda se jim takové neštěstí přihodilo proto, že byli horší hříšníci. Odpověděl, že ne, ale pokračoval ve vysvětlování, že všichni lidé musí činit pokání ze svých hříchů, jinak zahynou. Bez pokání budeme všichni čelit spravedlivému Božímu soudu. Nepromarněme jeho milosrdnou trpělivost vůči nám a raději čiňme pokání, dokud je ještě čas.

Rozdělení pokojem

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 12:49-53
30:11
Proč Ježíš řekl svým učedníkům, že přišel, aby na zemi přinesl rozdělení? Když Ježíš proměňuje náš život, často se zdá být vzhůru nohama, a to i našim nejbližším. Rozdělení sice není cílem křesťanství, ale může být jeho vedlejším produktem, protože evangelium radikálně mění naši oddanost.

Komu bylo mnoho dáno

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 12:48
24:15
Sečti dary, je tu díkůvzdání.

Buď připraven

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 12:35
29:35
Každý z nás se setká s Bohem. Dřív nebo později. Jsme připraveni? V dnešním podobenství nám Ježíš připomíná potřebu i způsob ke správné přípravě na jeho druhý příchod.

Bohatství v Božím království

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 12:13-31
31:28
Mnoho křesťanů odvádí od Kristova království bohatství nebo starosti, jako v Ježíšově podobenství o bohatém muži. Sebestřednost může pohltit každého. I když se necítíme bohatí, můžeme propadnout chamtivosti, a přitom si neuvědomovat krátkost našich dnů.

Neodpustitelný hřích

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 12:1-12
24:51
Opravdové, odvážné následování Krista: To je aktuální poselství Ježíše Krista i pro dnešek. Ježíš své následovníky vybízí, aby se vyvarovali pokrytectví, důvěřovali Bohu, když jsou pronásledováni, a nikdy se nedopustili neodpustitelného hříchu přičítáním působení Ducha svatého ďáblu. Docela odvážná témata, nemyslíte?

Běda expertům

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:45-52
28:00
Když bylo třeba, Ježíš nechodil kolem horké kaše. Dnes se podíváme na jeho tři výtky na adresu učitelů zákona: zatěžovali lid zbytečnými pravidly, podíleli se na pronásledování proroků svými otci a žalostně odváděli lid od pravého klíče k Písmu, od Krista. I my bychom se měli cvičit v sebezkoumání, abychom byli opatrní a nesváděli ostatní na scestí.

Ať světlo v tobě není tmou

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:33-36
30:25
Jakmile jednou uslyšíme evangelium, nemůžeme zůstat duchovně stát na místě: buď se přiblížíme Kristu nebo se od něj vzdálíme. Dokud nám Duch svatý neotevře oči, žijeme v temnotě a nevidíme světlo.

Otče náš - (Ne)vyslyšené modlitby

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:5-13
29:35
Je jen málo duchovních disciplín, které by byly obtížnější, a přesto tak nezbytné, jako je modlitba. Ježíš říká jasně: nikdy se nepřestávejte modlit! Náš Otec z nás má radost a chce se o nás starat. To ovšem není paušální příslib...

Otče náš - Nevydej do pokušení

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 11:1-4
24:40

Otče náš - Odpuštěno, odpouštím

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:1-4
33:21
I když křesťanům hřích už nevládne, stále zůstává v našich životech. Každodenní pokání je proto nezbytné. Odpuštění není pocit, ale slib, že zapomeneme na křivdy, které jsme zažili. Ačkoli hřích má vždy nějaké následky, ti, kdo jsou milující a moudří, budou usilovat o smíření.

Otče náš - Dávej každého dne

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:1-4
24:05
Můžeme nedůvěřovat Božímu zaopatření tím, že se staneme chamtivými a budeme očekávat víc, nebo tím, že se budeme přetěžovat, abychom se zaopatřili. Náš nebeský Otec ví, co je pro nás nejlepší, a zajímá se o naše potřeby. Díky tomu můžeme pilně pracovat, žít v bezpečí a být spokojeni v Boží dokonalé péči.

Otče náš - Přijď tvé království

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:1-4
33:40
Každý věřící je občanem Božího království. Proč se ale modlíme "Přijď království tvé", jak nám to ukázal Ježíš? Když vyslovujeme tuto známou frázi, modlíme se za růst Božího království skrze obrácení. Žádáme, aby se Bůh stal jedinou autoritou našich životů, a s jistou nadějí očekáváme dovršení jeho vlády při jeho návratu.

Otče náš: Buď posvěceno tvé jméno

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:1-4
29:44
Jsme-li Boží děti, snažíme se oslavovat Boží jméno ve všem, co děláme. Co ale znamená jeho jméno „posvěcovat“? Přijďte se zamýšlet nad další částí modlitby našeho Pána, Ježíše Krista.

Otče náš

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:1-4
23:20
Jak neuvěřitelně radikální je Ježíšovo učení v oslovení Boha jako „Otce“! Dnes začneme minisérii o modlitbě, ve které nás Kristus v prvé řadě vede k důvěře v Boha. Přijďte přijmout výzvu ke zdravým modlitebním návykům.

Na cestě s Ježíšem - Práce, starosti, trápení

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 10:38-42
26:19
Dnešní příběh Marie a Marty ukazuje, že Marta měla špatné priority. Marie seděla u Kristových nohou a pozorně mu naslouchala. Ježíš Marii neopravoval za její činy, ale postoj. Jak moc je výkon důležitý pro nás?

Na cestě s Ježíšem - Milosrdný Samaritán

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 10:25-37
33:13

Na cestě s Ježíšem - Pravá radost a trvalý poklad

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 10:17-24
39:10
V Bibli se píše, že radostné srdce prospívá jako lék. Z čeho se můžeme radovat, když sami prožíváme trápení a vidíme ho všude okolo? Je vůbec možné mít radost, která vytrvá? Bůh ví, že radost je důležitou součástí života a dal nám možnost mít pravou radost, která nezanikne, a pravý poklad, který je vzácnější nadevše. Zveme Vás tuhle neděli k objevování této radosti a pokladu.

Na cestě s Ježíšem - Vyjděte jako ovce mezi vlky

Řečník: Petr Ilgner
Bible: Lukáš 10:1-12
36:20
Ježíš kromě svých 12 nejbližších učedníků vysílá i další lidi ochotné šířit Boží království po celé zemi. V 10. kapitole najdeme povolání skupiny 70 učedníků, kteří mají jít do různých měst. Na cestu dostávají varování a několik zvláštních pravidel. Na bohoslužbě mládeže se zamyslíme nad tím, jaká pravidla to byla a s jakými principy máme kráčet na cestě s Ježíšem dnes.

Na cestě s Ježíšem - Drž se svého pluhu

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 9:57-62
27:09
Následování Krista je spojeno s velkými nároky. V 9. kapitole Lukášova evangelia čteme o třech lidech, kteří se setkali s Ježíšem, ale odmítli ho následovat kvůli jiným prioritám. Opravdové učednictví však neponechává žádný prostor pro výmluvy, kompromisy nebo polovičatost. Je velmi nebezpečné odkládat odpověď na Ježíšovu výzvu, protože nikdy nevíme, kdy budeme mít příležitost ji znovu slyšet.

Na cestě s Ježíšem - Úsporné balení na cestu

Řečník: Petr Coufal
18:52
Co popřát na novou cestu našim dnešním křtěncům (a vlastně každému, kdo chce následovat Krista)? I v tom nám je Ježíš příkladem při vyslání svých učedníků. Na něm se učíme, že nic hmotného nemůže nahradit ztrátu naší duše; skutečná radost znamená vzdát se toho, co nám tento svět nabízí. Jako Ježíšovi učedníci musíme být připraveni sdílet se světem "chléb života" a být ochotni pro něj žít i zemřít.

Na cestě s Ježíšem - Muž, co bydlel v hrobech

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 8:26-39
22:02
Co mají společného Den sousedů (dnes v Lužánkách v 10 h), svátek letnic, a příběh muže, co bydlel v hrobě? Přijďte si poslechnout do parku. :-)

Na cestě s Ježíšem - Kde je tvoje víra?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 8:22-25
24:04
Kde je naše víra, když do našeho života přijdou bouře? Zamysleme se nad lekcí, kterou Ježíš udělil svým učedníkům na rozbouřeném moři. Možná v nás tento příběh vzbudí stejnou otázku, jakou si kladli tehdejší „spolucestující“...

Na cestě s Ježíšem - Světlo patří na svícen

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 8:16-18
40:50
Možná si to ani neuvědomujeme, ale světlo je neoddělitelnou součástí našich životů. Ve tmě jej využíváme k tomu, abychom viděli, co děláme, nebo kam jdeme. Bible mluví o světle na mnoha místech a velice prakticky. Např. že světlo patří na svícen a né pod nádobu. Jasná a logická myšlenka, kterou když přeneseme do života člověka, ukrývá v sobě hluboké poznání. Máš světlo ve svém životě, které jasně svítí a osvětluje Tvůj život?

Od vzkříšení po nebe - Opomíjený základ

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 24:50-53
30:22
Boží požehnání je velice důležité pro život člověka. Je základem prožívání skutečně hluboké radosti. Takovou radost zažili učedníci v momentě, kdy Pán Ježíš od nich odcházel. No to co jim ještě předtím řekl, proměnilo jejich mysl i srdce. Přidejte se a společně se podívejme na poslední slova Pána Ježíše na samém konci Lukášova evangelia.

Od vzkříšení po nebe - Jsem to opravdu já

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 24:36-49
30:32
Možná podobně jako učedníci Ježíše hledáme smysl v Božích záměrech. Ježíš je po svém vzkříšení zbavil strachu. Jaké povzbuzení má evangelista Lukáš pro nás?

Od vzkříšení po nebe - Touha po Bohu

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 24:13-35
39:44
V životě se nám zdá mnoho věcí důležitých. Nezbytné je ale jenom jedno – poznat Boha. Chceme skutečně poznat Ježíše?

Cesta ke kříži: Ježíš: Král, prorok a kněz

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 19:28-48
28:44
Když Ježíš několik dní před svým ukřižováním vjížděl do Jeruzaléma, vzrušení z naděje, že nastolí své království, dosáhlo vrcholu. Lukášův popis Ježíšova triumfálního vjezdu ukazuje Krista v jeho rolích KRÁLE jedoucího na oslu, PROROKA plačícího nad Jeruzalémem a KNĚZE očišťujícího Boží chrám. Pro ty, kdo tyto pravdy skutečně chápou, je přirozenou reakcí život zasvěcený slávě Krista a jeho království.

Cesta ke kříži: Vydržet až do konce

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 23:32-43
32:38
Na Kalvárii byli spolu s Ježíšem ukřižováni dva zločinci. Ačkoli oba muže čekal stejný pozemský konec, pouze jeden z nich nakonec získal věčný život. Podívejme se na postoje srdce obou mužů a na to, jak jeden ze zločinců v poslední hodině nalezl milost, soucit a odpuštění Pána Ježíše. Stejně jako tento lotr se i každý z nás může pokořit před Kristovým křížem a být zachráněn.

Cesta ke kříži: Nade mnou neplačte

Řečník: Karel Fridrich
Bible: Lukáš 23:26-31
43:17
Setkání Šimona z Kyrény s Kristem na cestě ke kříži poznamenalo celou jeho rodinu. Je kříž poznamenán i v našich životech a službách? V sérii kázání “Cesta ke kříži” pokračuje náš dnešní host, ředitel Brněnské tiskové misie, bratr Karel Fridrich.

Cesta ke kříži: Pilát ustupuje

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 23:13-25
28:30
Když byl Ježíš předveden před Piláta, římský vládce čelil silnému tlaku, aby udělal to, o čem věděl, že je špatné – a podlehl. Pilát nedokázal zůstat pevný a spravedlivý. Nevinný Kristus byl ukřižován, zatímco právě obviněný Barabáš byl osvobozen. Stejně jako tento vězeň, i my jsme se stali nevinnými, protože Ježíš vzal na sebe naši vinu a zemřel za nás.

Cesta ke kříži: Zvuk ticha

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 23:1-12
24:04
Co se dělo těsně před Ježíšovou cestou na kříž, jak nám to popisuje Dr. Lukáš ve 23. kapitole svého evangelia? Následující měsíc si projdeme Ježíšovu cestu na popraviště a připravíme svá srdce na letošní Velikonoce. Začínáme u setkání zatvrzelého Heroda s Ježíšem. Přidejte se k nám.

Nezapomenutelné jídlo

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 7:36-50
47:51
Příběh, kde z pozvání k jídlu se stal nezapomenutelný moment. Nebylo to kvalitou nebo chutí jídla, ale slovama, které vyslovil Pán Ježíš. Slová, které přinášejí naději, odpuštění a přijetí. Ale taky slova poukazující na důležitost uvědomění si svých vin. Jaký je vztah mezi odpuštěním mých vin a láskou? Jak moc ti bylo odpuštěno a jak moc miluješ?

Ježíš - příklad soucitu

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 7:1-17
34:08
Někdy můžeme mít pocit, že se Bůh o naše utrpení nezajímá. Dr. Lukáš nám ale ve svém evangeliu připomíná, že Ježíš si nemocí, hříchu a smrti nejen všímal, ale přemáhal je. Uprostřed bolesti a utrpení projevil svou moc a soucit. Budeme i my takto jednat?

Poslušnost: Důkaz pevného základu

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 6:46-49
32:36
Už jsi přemýšlel o tom, o co Ti v životě jde? Na čem jej stavíš? A kdo se vlastně dostane do nebe?

Obrazy, které vypráví příběh

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 6:39-45
30:57
Ježíš často používal každodenní obrazy, aby sdělil neměnné pravdy. Zamysleme se nad čtyřmi z těchto slovních obrazů z Lukáše 6: slepý vede slepého, žák a učitel, tříska v oku našeho bratra a dobrý strom přinášející dobré ovoce. Jak moc je důležité se nejdřív věnovat vlastní sebereflexi, než se budeme snažit napravovat druhé?

Míra pro měření

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 6:37-38
31:09
Díky pýše je snadné být přísný k chybám druhých a ignorovat své vlastní. V Lukášově evangeliu 6. kapitole nás Ježíš učí, že v osobních vztazích nemáme odsuzovat ani soudit, ale odpouštět. Co je třeba k tomu, abychom zrcadlili milosrdenství našeho Otce vůči druhým?

Zprostředkovatelé Božího nadstandardu

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 6:27-36
21:05
Kdo může očekávat Boží milost? My od Boha? My od našich přátel a oni od nás? Ti, kteří jsou nositeli Boží milosti, jsou zároveň jejími příjemci. V jakém rozsahu? V jakém okruhu? Budeme se zamýšlet nad překvapivostí milosti podle Božích měřítek.

Pán nad sobotou, aneb “Čelní srážka s tradicí”

Řečník: Lukáš Makovička
Bible: Lukáš 6:1-12
37:32
Mohlo by se to dnes u nás ještě stát? Že by někdo dostal vynadáno, protože si v neděli na výletě utrhl jablko? Nebo že v neděli někoho uzdravil? Těžko. Takže se nás dnešní příběh netýká? Inu, týká. Lidská tradice je totiž – tehdy i dnes – pořád jako oheň: Je to dobrý sluha, ale prachšpatný pán. Takže díky Bohu, že to není pán nejvyšší, „Pán nad sobotou“

Chci, buď čistý

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 5:12-13
36:22
Ježíš není náplastí, kterou bychom měli přidat k životu, který už máme, nebo k náboženství, které marně dodržujeme; nepřišel, aby vylepšil to, kým a čím jsme, ale aby nás učinil zcela novými.

Zapálení následovníci

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 5:1-11
31:40
Kristus nás zve k nádhernému životu. Jeho volání ale vede k naprostému oddání se, plnému následování. Zve ke 100% zápalu pro věci Jeho království. Jak se dnes postavíme k jeho výzvě?

Slovo, které má moc

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 4:31-44
28:01
Ježíš byl vynikajícím kazatelem. Někteří jeho posluchači se báli, jiní byli pohoršeni – ale mnozí také uvěřili. Pojďte společně žasnout nad sílou jeho učení a přemýšlet nad poselstvím církve pro dnešek.

Ježíšův volební program

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 4:14-30
32:10
V Ježíšově programovém prohlášení nešlo o plané předvolební sliby. To, co slíbil také skutečně naplnil. Přinesl vysvobození z pout hříchu, propuštění zajatců, slepým navrácení zraku a uzdravení zlomených srdcí.

Jak zvítězit nad pokušením?

Bible: Lukáš 4:1-13
27:13
Hřích mnoho slibuje, ale dobrého ti nedá nic a ještě ti hodně vezme. Pokušení není samo o sobě špatné, ale pokud mu podlehneš, k hříchu tě povede. Jak nad ním zvítězit? Ježíše na poušti pokoušel sám ďábel, ale Ježíš mu nepodlehnul. Nechme se inspirovat jeho taktikou, abychom nad pokušením ve svém životě také vítězili.

Ježíšův start-up

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 3:21-22
32:29
„Startup je uvedení do provozu nového produktu nebo služby, vytvořených v podmínkách extrémní nejistoty.“ (Wikipedie) Ježíšův křest znamenal začátek jeho služby pro naši záchranu. Za jakých podmínek se odehrál a co nám tím chtěl Bůh říct?

Radostná zpráva o ohni?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 3:15-20
26:57
Po stovkách let prorockého mlčení přineslo vystoupení Jana Křtitele velkou naději. Mnozí, kteří si ho přišli poslechnout, spekulovali, že právě Jan je Mesiáš, na kterého čekali. Co udělal Jan, aby tato falešná očekávání uvedl na pravou míru a připravil je na příchod Krista? Jan hlásal soud a naději a křtem poukazoval na spásu, kterou Kristus přinese všem, kdo uvěří.