Najít kázání

Kdy nastane konec?

Řečník: Petr Coufal
Série: Daniel
Bible: Daniel 12
39:05
V Danielově posledním vidění je položena otázka: "Kdy nastane konec?". Důležitá otázka, která je spojena s naší touhou po poznání budoucích věcí. Jakou odpověď dostal Daniel a jaká jistota z textu pramení pro nás dnes?

Církev jako #SpolečenstvíVíry

Řečník: Petr Coufal
Bible: Skutky 2:44
35:37
Je společenství s druhými křesťany jenom duchovním luxusem a nadstavbou k osobní zbožnosti, nebo je spíše nezbytné pro prohlubování a obohacování každého věřícího? Pojďme společně hledat odpovědi v prvním kázání nové série “Církev jako #...”

Vzestup a zánik království

Řečník: Petr Coufal
Série: Daniel
Bible: Daniel 11
37:50
Daniel 11 zaznamenává poselství od Boha, které Daniel obdržel, aby mu pomohl vzpomenout si na Boží věrnost uprostřed jejich těžkostí. I když pozemské říše povstávají a padají, Bůh je navždy na svém trůnu a je naší jedinou útěchou v životě i ve smrti. Zlo, které je nakonec ztělesněno v Antikristu, je předobrazem vzpoury lidí v průběhu dějin, kteří se stavěli do opozice vůči Boží vládě a panování. V tom všem je však Bůh neměnný. Přemůže každého, kdo se mu staví na odpor, a splní všechna zaslíbení, která dal svému lidu v Kristu Králi.

Cesta k vysvobození

Řečník: Petr Coufal
Bible: Žalmy 18:4
29:06
Na prahu nového roku nás Boží slovo zve k zahájení cesty modlitby. V dnešním žalmu krále Davida slyšíme nejen hlasitý projev Boží moci, ale také vidíme živé obrazy Jeho záchrany. Pojďme se spolu zamyslet nad Božím vysvobozením v našich životech a otevřeme svá srdce Božímu Duchu, aby nás vedl k vyjádření vděčnosti a chvály.

Modlitba ve světle Boží vlády

Řečník: Petr Coufal
Série: Daniel
Bible: Daniel 9
40:56
Když někoho miluješ, chceš s ním mluvit – a totéž by mělo platit i pro náš vztah s Bohem. V 9. kapitole knihy Daniel nacházíme úžasný příklad věrné modlitby. Horší je to s pochopením Boží odpovědi v podobě zjevení, které následuje … Daniel to pochopil.

Zlato

Řečník: Petr Coufal
Série: Dary
Bible: Matouš 2:11
27:13
Tento temný svět potřebuje Spasitele! Spasitele, který už přišel na svět. Při svém narození od mudrců dostal dar hodný krále – zlato. Ježíš je skutečně Pánem všech pánů, Králem všech králů. Ó, pojďme, pokloňme se Ježíši.

Důvěra v Boha v časech nepokoje

Řečník: Petr Coufal
Série: Daniel
Bible: Daniel 8
39:07
V Danielovi 8 se rozehrává další neuvěřitelně zajímavá scéna, kde prorok zažívá docela drama. Tato vidění jsou duchovním povzbuzením pro věřící v časech zkoušek a utrpení. Bůh nám tu vzkazuje, že i když se občas věci zdají neřešitelné, v konečném důsledku vždy vyhraje dobro nad zlem. Tak nám dává sílu a naději, abychom mohli čelit všem výzvám, co nám život přináší.

Připravte Pánovu cestu

Řečník: Petr Coufal
Bible: Matouš 3:1-6
20:16
Propojení křtu a první adventní neděle najdeme v textu popisujícím začátek služby Jana Křtitele. Přijďte se potěšit vyznáním našich křtěnců a inspirovat se pohledem na duchovní rozměr obou událostí.

Budou skutečně zachráněni jen někteří?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 13:22-30
26:24
Poté, co Ježíš mluvil o pokání, položil někdo ze zástupu otázku: "Opravdu bude spaseno jen málo lidí?" Ježíšova odpověď – že jednoho dne se dveře do nebe zavřou a ti, kdo ho nepoznali, nebudou vpuštěni na věčnost s ním – je jednou z nejmrazivějších v celém Písmu. Zamysleme se spolu nad Ježíšovou odpovědí a připravme se na Advent.

Můj vliv v Božím království

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 13:18-21
31:51
Jaké je Boží království? A jak se každý z nás může na tomto království podílet? Navzdory zdánlivě malým předpokladům není Kristova proměňující moc v našem světě nijak omezena.

Rozvázat pouta, ale kdy?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 13:10-17
26:09
Když Ježíš v sobotu uzdravil zmrzačenou ženu, poskytl krásný – a kontroverzní – pohled na podstatu Božího "království". Ježíšův obdivuhodný čin lásky nám ukazuje jeho zájem o každého, kdekoliv, kdykoliv.

Podstata a nutnost pokání

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 13:1-9
29:53
Když skupinu Galilejců postihla tragédie, někteří se zeptali Ježíše, zda se jim takové neštěstí přihodilo proto, že byli horší hříšníci. Odpověděl, že ne, ale pokračoval ve vysvětlování, že všichni lidé musí činit pokání ze svých hříchů, jinak zahynou. Bez pokání budeme všichni čelit spravedlivému Božímu soudu. Nepromarněme jeho milosrdnou trpělivost vůči nám a raději čiňme pokání, dokud je ještě čas.

Vyučování žen v církvi

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Timoteovi 2
37:52
V nové sérii vyučování s názvem „palčivé otázky“ začínáme se žhavým tématem „vyučování žen v církvi“. Po prozkoumání textů zejména z 1. listu Korintským 11,3-16; 1 Korintským 14,33-40 a 1. Timoteovi 2,8-15 bude následovat také diskuse.

Rozdělení pokojem

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 12:49-53
30:11
Proč Ježíš řekl svým učedníkům, že přišel, aby na zemi přinesl rozdělení? Když Ježíš proměňuje náš život, často se zdá být vzhůru nohama, a to i našim nejbližším. Rozdělení sice není cílem křesťanství, ale může být jeho vedlejším produktem, protože evangelium radikálně mění naši oddanost.

Komu bylo mnoho dáno

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 12:48
24:15
Sečti dary, je tu díkůvzdání.

Král nebes!

Řečník: Petr Coufal
Série: Daniel
Bible: Daniel 4
34:27
Bůh Nebúkadnesara ve snu varoval, aby činil pokání ze své vzpoury a pýchy, ale on pokračoval v hříchu a spoléhal na své vlastní království a autoritu. Boží velké milosrdenství dává každému člověku příležitost činit pokání a obrátit se k němu, ale pokud to odmítneme, čeká nás jeho spravedlnost. Pochopení Boží svrchovanosti nás buď vyprovokuje ke vzpouře, nebo nás přitáhne k pokornému sklonění se před tím, kdo ustanovuje a odstraňuje vládce země.

Buď připraven

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 12:35
29:35
Každý z nás se setká s Bohem. Dřív nebo později. Jsme připraveni? V dnešním podobenství nám Ježíš připomíná potřebu i způsob ke správné přípravě na jeho druhý příchod.

Bohatství v Božím království

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 12:13-31
31:28
Mnoho křesťanů odvádí od Kristova království bohatství nebo starosti, jako v Ježíšově podobenství o bohatém muži. Sebestřednost může pohltit každého. I když se necítíme bohatí, můžeme propadnout chamtivosti, a přitom si neuvědomovat krátkost našich dnů.

Neodpustitelný hřích

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 12:1-12
24:51
Opravdové, odvážné následování Krista: To je aktuální poselství Ježíše Krista i pro dnešek. Ježíš své následovníky vybízí, aby se vyvarovali pokrytectví, důvěřovali Bohu, když jsou pronásledováni, a nikdy se nedopustili neodpustitelného hříchu přičítáním působení Ducha svatého ďáblu. Docela odvážná témata, nemyslíte?

Běda expertům

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:45-52
28:00
Když bylo třeba, Ježíš nechodil kolem horké kaše. Dnes se podíváme na jeho tři výtky na adresu učitelů zákona: zatěžovali lid zbytečnými pravidly, podíleli se na pronásledování proroků svými otci a žalostně odváděli lid od pravého klíče k Písmu, od Krista. I my bychom se měli cvičit v sebezkoumání, abychom byli opatrní a nesváděli ostatní na scestí.

Bůh je stále na trůnu

Řečník: Petr Coufal
Série: Daniel
Bible: Daniel 1
33:27
V době plné nejistot k nám přichází starozákonní kniha Daniel se svým poselstvím o Boží svrchovanosti. První kapitola nám připomene okolnosti Danielova zajetí a jeho reakci na svízelnou situaci. Uprostřed našeho vlastního trápení můžeme vzhlížet ke Kristovu příkladu a spolehnout se na Boží zaslíbení.

Ať světlo v tobě není tmou

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:33-36
30:25
Jakmile jednou uslyšíme evangelium, nemůžeme zůstat duchovně stát na místě: buď se přiblížíme Kristu nebo se od něj vzdálíme. Dokud nám Duch svatý neotevře oči, žijeme v temnotě a nevidíme světlo.

Otče náš - (Ne)vyslyšené modlitby

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:5-13
29:35
Je jen málo duchovních disciplín, které by byly obtížnější, a přesto tak nezbytné, jako je modlitba. Ježíš říká jasně: nikdy se nepřestávejte modlit! Náš Otec z nás má radost a chce se o nás starat. To ovšem není paušální příslib...

Otče náš - Odpuštěno, odpouštím

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:1-4
33:21
I když křesťanům hřích už nevládne, stále zůstává v našich životech. Každodenní pokání je proto nezbytné. Odpuštění není pocit, ale slib, že zapomeneme na křivdy, které jsme zažili. Ačkoli hřích má vždy nějaké následky, ti, kdo jsou milující a moudří, budou usilovat o smíření.

Otče náš - Dávej každého dne

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:1-4
24:05
Můžeme nedůvěřovat Božímu zaopatření tím, že se staneme chamtivými a budeme očekávat víc, nebo tím, že se budeme přetěžovat, abychom se zaopatřili. Náš nebeský Otec ví, co je pro nás nejlepší, a zajímá se o naše potřeby. Díky tomu můžeme pilně pracovat, žít v bezpečí a být spokojeni v Boží dokonalé péči.

Otče náš - Přijď tvé království

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:1-4
33:40
Každý věřící je občanem Božího království. Proč se ale modlíme "Přijď království tvé", jak nám to ukázal Ježíš? Když vyslovujeme tuto známou frázi, modlíme se za růst Božího království skrze obrácení. Žádáme, aby se Bůh stal jedinou autoritou našich životů, a s jistou nadějí očekáváme dovršení jeho vlády při jeho návratu.

Otče náš: Buď posvěceno tvé jméno

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:1-4
29:44
Jsme-li Boží děti, snažíme se oslavovat Boží jméno ve všem, co děláme. Co ale znamená jeho jméno „posvěcovat“? Přijďte se zamýšlet nad další částí modlitby našeho Pána, Ježíše Krista.

Otče náš

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 11:1-4
23:20
Jak neuvěřitelně radikální je Ježíšovo učení v oslovení Boha jako „Otce“! Dnes začneme minisérii o modlitbě, ve které nás Kristus v prvé řadě vede k důvěře v Boha. Přijďte přijmout výzvu ke zdravým modlitebním návykům.

Na cestě s Ježíšem - Práce, starosti, trápení

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 10:38-42
26:19
Dnešní příběh Marie a Marty ukazuje, že Marta měla špatné priority. Marie seděla u Kristových nohou a pozorně mu naslouchala. Ježíš Marii neopravoval za její činy, ale postoj. Jak moc je výkon důležitý pro nás?

Svatost a požehnání

Řečník: Petr Coufal
Série: Ageus
Bible: Ageus 2:10-23
34:33
V závěrečném zastavení nad proroctvím proroka Agea se zamyslíme nad významem svatosti v souvislosti s Božím požehnáním. Co konkrétně si z prorokovy výzvy máme „vzít k srdci“?

Na cestě s Ježíšem - Drž se svého pluhu

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 9:57-62
27:09
Následování Krista je spojeno s velkými nároky. V 9. kapitole Lukášova evangelia čteme o třech lidech, kteří se setkali s Ježíšem, ale odmítli ho následovat kvůli jiným prioritám. Opravdové učednictví však neponechává žádný prostor pro výmluvy, kompromisy nebo polovičatost. Je velmi nebezpečné odkládat odpověď na Ježíšovu výzvu, protože nikdy nevíme, kdy budeme mít příležitost ji znovu slyšet.

Dejte se do díla, nebojte se!

Řečník: Petr Coufal
Série: Ageus
Bible: Ageus 2:1-9
29:23
Je dobré se ohlížet zpátky nebo raději hledět kupředu? Prorok Ageus dostal jasné slovo od Boha, které mělo povzbudit k obnově zničeného chrámu v Jeruzalémě. Dnešní zamyšlení odhaluje Boží srdce, zdroje a Jeho plány s námi.

Na cestě s Ježíšem - Úsporné balení na cestu

Řečník: Petr Coufal
18:52
Co popřát na novou cestu našim dnešním křtěncům (a vlastně každému, kdo chce následovat Krista)? I v tom nám je Ježíš příkladem při vyslání svých učedníků. Na něm se učíme, že nic hmotného nemůže nahradit ztrátu naší duše; skutečná radost znamená vzdát se toho, co nám tento svět nabízí. Jako Ježíšovi učedníci musíme být připraveni sdílet se světem "chléb života" a být ochotni pro něj žít i zemřít.

Na cestě s Ježíšem - Muž, co bydlel v hrobech

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 8:26-39
22:02
Co mají společného Den sousedů (dnes v Lužánkách v 10 h), svátek letnic, a příběh muže, co bydlel v hrobě? Přijďte si poslechnout do parku. :-)

Na cestě s Ježíšem - Kde je tvoje víra?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 8:22-25
24:04
Kde je naše víra, když do našeho života přijdou bouře? Zamysleme se nad lekcí, kterou Ježíš udělil svým učedníkům na rozbouřeném moři. Možná v nás tento příběh vzbudí stejnou otázku, jakou si kladli tehdejší „spolucestující“...

S.O.S.

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:19-20
35:48
Závěr Jakubova listu nás varuje, že žádný křesťan není imunní vůči bloudění od Ježíše. Ve skutečnosti jsme všichni náchylní k bloudění v myšlenkách a činech. Musíme projevovat milost, když bloudící vedeme od bludu zpět k Bohu veškeré milosti.

Mám vyznávat hříchy veřejně?

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:16-18
37:22
Jakubův důraz na odvážnou modlitbu je v závěru jeho dopisu spojen s vyznáváním hříchů. Na co bychom si měli dát pozor, čemu nás to učí a před čím nás to ochrání?

Od vzkříšení po nebe - Jsem to opravdu já

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 24:36-49
30:32
Možná podobně jako učedníci Ježíše hledáme smysl v Božích záměrech. Ježíš je po svém vzkříšení zbavil strachu. Jaké povzbuzení má evangelista Lukáš pro nás?

Je někdo nemocný?

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:14-18
33:18
Co máme dělat, když čelíme vážné nemoci? Jakub svým čtenářům nařídil, aby modlitbu považovali za velmi důležitou, a požádal vedoucí představitele církve o modlitby víry. Síla modlitby pochází přímo od Boha. On uzdraví, jak si přeje.

Modlitba a chvála

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:13
29:39
V dobách soužení se nám často nechce modlit a v dobách hojnosti zapomínáme na Boha, který nám dává všechno dobré. Trápení by nás mělo vést k modlitbě a štěstí by mělo být impulzem ke chvále zaměřené na Boha. Takto jednat není přirozené; vyžaduje to nadpřirozené působení Ducha svatého v našich životech.

Ježíšova smrt a pohřeb

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 23:44-56
32:34
Ježíšova smrt se odlišuje od všech ostatních v lidských dějinách. Prožijme spolu čas rozjímání nad těmi výjimečnými událostmi, které se odehrály během ukřižování a pohřbu Božího Syna.

Mistrův příklad

Řečník: Petr Coufal
Bible: Jan 13:1-20
29:06
S blížícím se křížem Král vesmíru umýval učedníkům nohy. Proč by to Ježíš dělal? Mytí předznamenalo očištění, které měla přinést jeho krev na kříži. Ukázalo ale také pokoru, kterou mají jeho učedníci napodobovat i dnes.

Cesta ke kříži: Ježíš: Král, prorok a kněz

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 19:28-48
28:44
Když Ježíš několik dní před svým ukřižováním vjížděl do Jeruzaléma, vzrušení z naděje, že nastolí své království, dosáhlo vrcholu. Lukášův popis Ježíšova triumfálního vjezdu ukazuje Krista v jeho rolích KRÁLE jedoucího na oslu, PROROKA plačícího nad Jeruzalémem a KNĚZE očišťujícího Boží chrám. Pro ty, kdo tyto pravdy skutečně chápou, je přirozenou reakcí život zasvěcený slávě Krista a jeho království.

Cesta ke kříži: Vydržet až do konce

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 23:32-43
32:38
Na Kalvárii byli spolu s Ježíšem ukřižováni dva zločinci. Ačkoli oba muže čekal stejný pozemský konec, pouze jeden z nich nakonec získal věčný život. Podívejme se na postoje srdce obou mužů a na to, jak jeden ze zločinců v poslední hodině nalezl milost, soucit a odpuštění Pána Ježíše. Stejně jako tento lotr se i každý z nás může pokořit před Kristovým křížem a být zachráněn.

Cesta ke kříži: Pilát ustupuje

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 23:13-25
28:30
Když byl Ježíš předveden před Piláta, římský vládce čelil silnému tlaku, aby udělal to, o čem věděl, že je špatné – a podlehl. Pilát nedokázal zůstat pevný a spravedlivý. Nevinný Kristus byl ukřižován, zatímco právě obviněný Barabáš byl osvobozen. Stejně jako tento vězeň, i my jsme se stali nevinnými, protože Ježíš vzal na sebe naši vinu a zemřel za nás.

Cesta ke kříži: Zvuk ticha

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 23:1-12
24:04
Co se dělo těsně před Ježíšovou cestou na kříž, jak nám to popisuje Dr. Lukáš ve 23. kapitole svého evangelia? Následující měsíc si projdeme Ježíšovu cestu na popraviště a připravíme svá srdce na letošní Velikonoce. Začínáme u setkání zatvrzelého Heroda s Ježíšem. Přidejte se k nám.

Správné plánování

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 4:13-17
33:03
Plánujete rádi? Dnešní studium nás varuje, abychom se nestali pyšnými nebo příliš sebejistými v našich plánech do budoucna. List Jakuba nám prakticky ukazuje, jak plánovat, a přitom pamatovat na pomíjivost života.

Poddání se Bohu

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 4:7-10
37:19
Všichni, kdo chtějí poznat a milovat Boha, musí začít tím, že se podřídí jeho autoritě. Když se podřizujeme Bohu, musíme také aktivně odolávat ďáblovi a bojovat proti jeho pokušením. Co měl Jakub na mysli, když své čtenáře a posluchače vybízel, aby si umyli ruce?

Ježíš - příklad soucitu

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 7:1-17
34:08
Někdy můžeme mít pocit, že se Bůh o naše utrpení nezajímá. Dr. Lukáš nám ale ve svém evangeliu připomíná, že Ježíš si nemocí, hříchu a smrti nejen všímal, ale přemáhal je. Uprostřed bolesti a utrpení projevil svou moc a soucit. Budeme i my takto jednat?

Obrazy, které vypráví příběh

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 6:39-45
30:57
Ježíš často používal každodenní obrazy, aby sdělil neměnné pravdy. Zamysleme se nad čtyřmi z těchto slovních obrazů z Lukáše 6: slepý vede slepého, žák a učitel, tříska v oku našeho bratra a dobrý strom přinášející dobré ovoce. Jak moc je důležité se nejdřív věnovat vlastní sebereflexi, než se budeme snažit napravovat druhé?