Najít kázání

Mariin chvalozpěv

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 1:46-56
32:21
V reakci na zprávu, že porodí Mesiáše, se Maria rozezpívala. Její slova, zaznamenaná v Lukášově evangeliu, odhalují její oddanost Bohu a ochotu důvěřovat mu a poslouchat ho. Zaposlouchejme se do Mariina chvalozpěvu plného Boží péče o svůj lid, Jeho moci nad stvořením a Jeho překypujícího milosrdenství.

Chci, buď čistý

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 5:12-13
36:22
Ježíš není náplastí, kterou bychom měli přidat k životu, který už máme, nebo k náboženství, které marně dodržujeme; nepřišel, aby vylepšil to, kým a čím jsme, ale aby nás učinil zcela novými.

Zapálení následovníci

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 5:1-11
31:40
Kristus nás zve k nádhernému životu. Jeho volání ale vede k naprostému oddání se, plnému následování. Zve ke 100% zápalu pro věci Jeho království. Jak se dnes postavíme k jeho výzvě?

Být duchovně fit - Ovládat jazyk

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
32:39
Ovoce Ducha svatého je …sebeovládání. Jak je těžké projevit toto ovoce při ovládání jazyka. Jakub nám předkládá stručný test naší víry. Odvážíme se…?

Slovo, které má moc

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 4:31-44
28:01
Ježíš byl vynikajícím kazatelem. Někteří jeho posluchači se báli, jiní byli pohoršeni – ale mnozí také uvěřili. Pojďte společně žasnout nad sílou jeho učení a přemýšlet nad poselstvím církve pro dnešek.

Chci ti vzdávat chválu

Řečník: Petr Coufal
Bible: Žalmy 57
27:08
Vděčné srdce by mělo být jedním z hlavních rysů, které charakterizují život křesťana. V den DÍKŮVZDÁNÍ nám Písmo připomíná potřebu vděčnosti bez ohledu na okolnosti. Můžeme zůstat vděční, když přijdou problémy, jen díky Boží milosti, která nám otevírá oči pro jeho věrnost a lásku.

Bůh zkouší ale nepokouší

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:12-18
33:34
Pokušení sice nepochází od Boha, ale Bůh je dopouští, aby nás vyzkoušel. Ale ďábel se nás snaží zdeptat a zničit. Naší reakcí na pokušení by mělo být důsledné vyhnutí se hříchu. Převezmeme osobní odpovědnost za to, aby naše touhy nepřerostly v hřích? Lékem proti pokušení je hluboké přesvědčení o neměnné Boží dobrotě.

Ježíšův start-up

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 3:21-22
32:29
„Startup je uvedení do provozu nového produktu nebo služby, vytvořených v podmínkách extrémní nejistoty.“ (Wikipedie) Ježíšův křest znamenal začátek jeho služby pro naši záchranu. Za jakých podmínek se odehrál a co nám tím chtěl Bůh říct?

Radostná zpráva o ohni?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 3:15-20
26:57
Po stovkách let prorockého mlčení přineslo vystoupení Jana Křtitele velkou naději. Mnozí, kteří si ho přišli poslechnout, spekulovali, že právě Jan je Mesiáš, na kterého čekali. Co udělal Jan, aby tato falešná očekávání uvedl na pravou míru a připravil je na příchod Krista? Jan hlásal soud a naději a křtem poukazoval na spásu, kterou Kristus přinese všem, kdo uvěří.

Jak žádat o radu nejlepšího poradce?

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:5-8
28:43
První kapitola Jakuba rychle přechází od zkoušek ke zralosti a moudrosti. Když začneme vnímat zkoušky jako výsadu, můžeme objevit radost a zralost. Jde o nadpřirozený proces. Jak vypadá moudrost v našem životě a jak o ni Boha bez pochybností prosit?

Jan Křtitel - podivín na divném místě

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 3:1-15
11:26
Nová série kázání vychází z evangelia podle doktora Lukáše. Vánoční úvod necháme na později (spoiler?) a pustíme se rovnou do 3. kapitoly. Jan Křtitel byl úžasný kazatel. Co k němu přitahovaly zástupy lidí? Byl to jeho divný outfit, speciální dieta a výjimečné lokace? Nebo to bylo něco víc?

Když přijdou těžkosti

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:1-4
31:17
Novozákonní kniha Jakuba (Ježíšova bratra) je velmi praktickým listem, který se zaměřuje na chování křesťana v běžném životě. Novou sérii kázání začneme krátkým přehledem dopisu a poté přejdeme k prvnímu tématu: v životě každého z nás se objevují zkoušky, ale Bůh umožňuje věřícím prožívat radost i uprostřed obtížných okolností.

Podobnost Kristu

Řečník: Petr Coufal
Bible: Filipským 2:5-8
29:02
Radikální učedník se vyznačuje podobností svému učiteli. Inspirací k přemýšlení nad naší (ne)podobností Kristu nám bude 2. kapitola knihy Johna Stotta “Radikální učedník”. Uvedeme si příklady z Nového zákona, které nám pomohou vidět praktické dopady na náš život.

Abraham zachraňuje Lota

Řečník: Petr Coufal
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 14
30:46
Lot se nechal snadno ovlivnit okolím a padl v bitvě do zajetí. Abramovo strategické pronásledování a záchrana jeho synovce nám připomíná Kristovu výzvu k záchraně hynoucích lidí v našem světě. Čemu se můžeme naučit z této těžké lekce ze života Lota?

Abraham a Lot se rozdělují

Řečník: Petr Coufal
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 13
26:32
Hádky v jakékoli podobě jsou zlem, které pramení z naší hříšné přirozenosti. Ve 13. kapitole knihy Genesis se Abram a Lot dostali do sporu mezi svými pastýři a Abram si zvolil cestu pokoje. Prozkoumáme spolu kořeny a důsledky hádek, i cestu z nich. Jak můžeme díky Kristu být ve svých vztazích tvůrci pokoje?

Stany a oltáře

Řečník: Petr Coufal
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 12:1-9
25:56
Bůh jedná od stvoření až po dnes. Naše poslušná odpověď na jeho výzvu a záměr může mít dopad daleko za hranicemi toho, co vidíme. Abram se vydal na cestu víry v naprosté důvěře, oddán Božím záměrům, které s ním Bůh zamýšlí. V následující sérii kázání se zamyslíme nad tím, čím se vyznačuje naše vlastní cesta.

Svou sílu hledej u Boha

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 6:10-20
31:18
Jak zcela prakticky vítězit v duchovním boji s našim protivníkem ďáblem, navzdory naší slabosti. Přijďte se společně ohlédnout za tím, co už víme, a připomenout si pravdu o našem vítězství v Kristu.

Bible to rozsekne

Řečník: Petr Coufal
Série: Duchovní boj
21:26
Dnes je velký den! Budeme svědky křtu ponořením 14 sester a bratrů v Kristu. Také pro ně platí, že Bible není obyčejná kniha. Je to Boží zbraň. Tato jasná, autoritativní a relevantní kniha je zásadní pro poznání Boha, ale také pro celý náš život víry s Kristem. Pomáhá nám vytrvat na správné cestě, uschopňuje k obraně před ďáblovým obviňováním, a také…

Víra, která všechno odrazí

Řečník: Petr Coufal
Série: Duchovní boj
Bible: Efezským 6:16
31:07
Vezměte štít víry. Nepřítel je krutý a neúprosný, ale Kristus zvítězil a jeho vítězství je také naším vítězstvím.

Jak být DNES vděčný?

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 5:20
28:21
Jak je možné být v dnešní pohnuté době neustále vděčný?

Spravedlnost jako nejlepší ochrana

Řečník: Petr Coufal
Série: Duchovní boj
Bible: Efezským 6:14
34:14
Ať si to uvědomuji nebo ne, denně jsem pod palbou satanových šípů strachu, zklamání, pochybností. Jak se mám účinně bránit?

Vzkříšený beránek a dvě smutné tváře

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 24:13-35
25:10
Stejně jako učedníci na cestě do Emauz často nevíme, co má Ježíš za lubem. Naštěstí stejně jako On měl trpělivost s nimi, má trpělivost i s námi. Odkazuje nás zpět k Božímu slovu a vyzývá svůj lid, aby čekal na moc Božího Ducha. Jak ukazuje Bible a dějiny, křesťané vyzbrojení Slovem a Duchem mohou změnit svět.

Vzkříšený beránek!

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Petrův 1:3-5
23:48
Kristus je vzkříšený! Haleluja! Přijďte se radovat i poučit z Ježíšovy lekce nezaslouženého odpuštění a z dobré zprávy o novém životě, kterou Ježíš ukázal apoštolu Petrovi.

Lekce pokorného služebníka

Řečník: Petr Coufal
Bible: Jan 13:1-20
32:16
Jeden z nejvýraznějších příkladů Ježíšovy pokory se odehrál v noci, kdy byl zrazen: Stvořitel umyl nohy učedníkům, které stvořil – včetně svého zrádce. Abychom byli jako Kristus, musíme být i my ochotni sklonit se a sloužit lidem kolem sebe – nejen svým přátelům, ale i nepřátelům.

“ze všech sil se účastnit misie”

Řečník: Petr Coufal
Série: 1898
Bible: Koloským 1:21-29
28:26
Bez služby zaměřené na evangelium hrozí, že se církev bude řídit jen přáními a pocity. Slova apoštola Pavla o jeho vlastní službě jsou vzorem jak pro jeho dobu, tak pro všechny služebníky evangelia i dnes. Během své služby uplatňoval dvojí strategii: snažil se, aby Boží slovo bylo všem známé a aby Boží lid byl co nejvíce zralý.

Nezarmucujte svatého Ducha Božího

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 4:29-32
32:40
Co to znamená zarmucovat Ducha svatého? Proč je tak důležité zanechání nespravedlnosti a napodobování Krista v jeho laskavosti a odpuštění? Chovat v sobě negativní emoce vůči lidem nebo okolnostem, které nám způsobily bolest, se zdá být poměrně neškodné. K čemu nás povede dnešní oddíl?

Je čas dospět

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 4:14-19
32:44
Ať se nám to líbí nebo ne, duchovní dospívání je neodmyslitelně spojeno se zapojením do místního společenství církve. Právě tam dorůstáme pravdivosti v lásce, právě tam máme jedinečnou příležitost podílet se na společné službě evangelia.

Neokrádej svou rodinu

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Timoteovi 5:1-16
34:46
Apoštol Pavel radí mladému kazateli, jak správně pečovat o vdovy, ale také jak se chovat ke starším i mladším mužům a ženám. Církev hraje důležitou úlohu v pomoci potřebným, ale péče o příbuzné je nespornou křesťanovou povinností.

Zabezpečení domova

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Timoteovi 1:1-11
31:10
V nové sérii kázání s názvem „U nás doma“ se budeme zamýšlet nad tématy z 1. listu Timoteovi. Domov poskytuje jistotu a bezpečí. A stejně jako chráníme fyzický domov, je třeba chránit naše domovy a společenství i duchovně. Falešné křesťanství je pro církev i dnes velkou výzvou. Jak poznáme zdravém učení, abychom mohli i „u nás doma“ správně žít svou víru a rozpoznat omyly v učení?

Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 4:1-6
38:14
Apoštol Pavel nám připomíná, že v církvi nejde o jednu organizaci. V Kristu jsme povoláni k jednotě, která se vymyká kulturním očekáváním, a svědčí o Boží moci a milosti. Co tato jednota v Duchu znamená a proč na ní záleží?

Život v Boží rodině

Řečník: Petr Coufal
Série: Život
Bible: Efezským 2:11-22
37:23
Když Bůh někoho zachrání, přijímá ho do své rodiny, bez ohledu na jeho/její postavení. Duch svatý v každém křesťanovi působí. Když církev funguje jako rodina, přináší to slávu Bohu a růst a povzbuzení každému členu.

Doxologie (chvalořečení)

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 3:20-21
35:11
Poté, co se Pavel v listu Efezským 3 modlil za své čtenáře, začal chválit dokonalého a mocného Boha, který vyslyší naše prosby. Naše chvály je třeba zakládat na chápání Boha jako Stvořitele, jak se nám zjevuje v Bibli. Jak u Boha hledat milost a moc, a žít tak, abychom mu přinášeli chválu?

Obyčejný život s velkým posláním

Řečník: Petr Coufal
Série: Život
Bible: Matouš 28:18-20
31:48
Známé verše z konce Matoušova evangelia jsou tzv. Velkým posláním pro všechny následovníky Pána Ježíše Krista. K čemu nás vlastně vede Ježíš v našich obyčejných životech, když nám dává tak neobyčejné poslání.

Kristovo tajemství

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 3:1-13
34:55
Evangelium o Ježíši Kristu není hádanka, kterou lze vyřešit lidskou dedukcí nebo rozumem, ale zázrak, který lze poznat pouze životodárným působením Ducha svatého.

Život v novém roce?

Řečník: Petr Coufal
Série: Život
Bible: Žalmy 95:7
30:22
Novoroční kázání na verš sboru pro rok 2022 zní: “Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce...” Tuto výzvu najdeme v Bibli ve Staré i Nové smlouvě. Najdeme pro ni místo i v našem srdci?

Boží hod vánoční: Proč opravdu slavit Vánoce?

Řečník: Petr Coufal
28:43
“Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.” Připomeňme si, proč přišlo v Ježíši Kristu na svět zázračné světlo do temnoty našich dnů.

Kdo je první slavil?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 2:8-19
27:43
Dnes nahlédneme do zákulisí Vánoc s otázkou: Kdo první zaslechl zvěst anděla a jak ji přijal? Proč toto poselství o spasení pro všechny lidi rezonuje i s námi dnes? A jaká bude tvoje odpověď na tuto radostnou zprávu?

Zákulisí Vánoc: kde skutečně začaly?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Micheáš 5:1
29:12
V naší sérii “Zákulisí Vánoc” se tentokrát podíváme do Betléma, kde skutečně Vánoce začaly. Jaký význam má právě toto místo a co nám to prozrazuje o Božím plánu s každým z nás?

Štědré společenství

Řečník: Petr Coufal
Bible: Filipským 4:14-23
27:10
Naše dnešní oběti pro Boží království jsou investicí pro věčnost.

Jak podporovat společenství?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Římanům 12:9-13
27:15
Jakým přínosem může být v dnešní době společenství křesťanů? A jak se může každý křesťan prakticky zapojit do společného života?

Úvod do listu Efezským

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 1:1-2
30:23
Efezským a povzbuzení k tomu, aby jeho základní pravdy změnily náš život. Stojí za to stát se tím, kým jsem v Kristu.

Postavím svou církev

Řečník: Petr Coufal
Bible: Matouš 16:18
29:08
Před 2000 lety Ježíš založil církev. V čem je její přínos pro dnešní svět ve 21 stol.? Podívejme se na to ve světle evangelia.

Pravidla napomínání v církvi

Řečník: Petr Coufal
Bible: Matouš 18:15-17
33:22
Jak se správně v církvi napomínat? Poznejme klíč k pokorné lásce a upřímné konfrontaci.

Večer chval a modliteb

Řečník: Petr Coufal
Bible: Genesis
33:22
Přijďte se společně modlit a chválit Pána Ježíše uprostřed Božích dětí.

Svědectví o Kristu v našem srdci

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 5:6-12
27:40
Jak Ježíšův křest, ukřižování a Duch dosvědčují pravdivost Janova svědectví o Kristu?

Víra je vítězství

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 5:1-5
32:45
Dnešní zamyšlení z Bible nám ukáže, jak pohled na Ježíše Krista vede k jistotě spasení a vítězství, které “přemáhá svět”.

Každý den ti budu dobrořečit

Řečník: Petr Coufal
Série: Tématické
Bible: Žalmy 145
32:45
Je pro nás přirozenější si stěžovat než poděkovat Pánu Bohu. Jak se učit chválit Boha i když je život těžký?

Jistota spasení?

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 3:19-24, 1. Janův 4:13-21
31:41
Můžeme si být jistí naší záchranou pro věčný život? Jak vyhrát bitvu s nejistotou v našem srdci?

Slovo varování

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 2:18-27
35:32
Kdo má zodpovědnost za rozpoznání falešného učení? Jsou to teologové a bibličtí učenci? Jakou úlohu v tom má hrát každý křesťan?

Milování světa vs vítězství nad Zlým

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 2:12-17
33:12
Dá se rozpoznat pravá a falešná víra? Jak žít, abychom důvěřovali Ježíši v otázce naší spásy, zůstávali v trvalém vztahu s Bohem Otcem a drželi se jeho Slova?