Najít kázání

Manželské kontrasty aneb jak se nám spolu žije

Řečník: Marek Žitný
43:34
V křesle pro hosta usednou dva manželské páry, kterých se zeptáme, jak se jim daří sladit jejich temperamenty, představy o životě i různé životní role. Jaké to je po pár letech manželství a jaké po desetiletích?

Boží smlouva s Abramem

Řečník: Marek Žitný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 15
27:44
Uzavíráte rádi smlouvy? Že je to ošemetná věc? Možná, zvláště když se jedná o naše závazky a povinnosti. Ale co takhle smlouva o spojenectví a pomoci? Že to taky často neklapne? Pojďme se spolu podívat na to, jak to vypadá, když Bůh uzavře smlouvu s člověkem. Budeme společně pokračovat ve sledování životního příběhu Abrama, kterého sám Bůh, stvořitel nebe i země, pozval ke strategickému partnerství.

Praskly nervy

Řečník: Marek Žitný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 12:10-20
23:41
Abraham, muž víry, se dostal do potíží a vyřešil si to bez Boha po svém. Co mu to přineslo? A co přináší naše „zkratky“ bez Boha do našich životů? Jednáme na základě našich emocí nebo vírou?

Pokoj uprostřed nepokoje

Řečník: Marek Žitný
Série: Efezským
Bible: Efezským 2:11-22
36:51
Nepokoj je důsledkem rozdělení. Pokoj je tam, kde je jednota. Pokoj je tam, kde prožíváme přijetí a bezpečí. Co dnes prožívá každý z nás? O čem svědčí napětí ve společnosti, rodinách, církvi? Pojďme společně hledat v Bibli zdroj pokoje i důvody rozdělení a nepřijetí v církvi 1. století i dnes. Můžeme získat pokoj nezávislý na okolnostech?

Hleď na Boha a jenom na něj

Řečník: Marek Žitný
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 8:1-7
28:51
Izraelci měli za to, že král v čele Izraele bude lepší a praktičtější varianta než Bůh. Jak brzy poznali negativní dopady svého rozhodnutí! A co my? Kdo je pro nás zdrojem naděje a bezpečí? Člověk nebo Bůh?

Boží otcovské srdce. Den otců.

Řečník: Marek Žitný
Bible: Izajáš 64:7, 2. Korintským 6:18
28:11
Otcové jsou u začátku života každého z nás. Formují náš život a utváří naši identitu. Jaký má charakter a jak utváří naši identitu náš nebeský Otec?

Oběť nebo milosrdenství?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Ozeáš 6:6
27:52
Co je pro nás snazší: oběť nebo milosrdenství? A proč nám Bůh opakovaně připomíná, že chce milosrdenství a ne oběti? Je snad oběť s milosrdenstvím v rozporu?

Slova vzkříšeného Ježíše I: Nepochybuj a věř!

Řečník: Marek Žitný
Bible: Jan 20:19-29
34:42
„Nevěřící Tomáš“ se stal symbolem pochybovačů a máme tendenci se na něj dívat skrz prsty. Jeho život však zásadním způsobem změnilo setkání s živým Ježíšem. Co se musí stát v našem životě, abychom spolu s Tomášem mohli dojít k přesvědčení a vyznání: „Můj Pán a můj Bůh.“?

Ten, kdo chrání tvůj život

Řečník: Marek Žitný
Bible: Jan 10:7-9
27:20
Každý den čelíme v různých oblastech našeho života útokům nepřítele člověka - Satana. Špiní naši mysl, ničí naše vztahy, často bere i naše zázemí … Jenom Ježíš nám může zajistit bezpečí a pokoj. Počítáme s ním?

V krizových dobách se starej o svoji rodinu

Řečník: Marek Žitný
Bible: Jozue 24:15
34:51
Někdy se bojíme nejisté budoucnosti a rádi bychom se komplikované době vyhnuli. Je ale krizové období pro rodinu pouze nebezpečím nebo i příležitostí k něčemu pozitivnímu? Jak mohu já přispět ke zdravému růstu své rodiny? A kde je v tom Bůh?

Nový život

Řečník: Marek Žitný
Bible: Jan 3, Ezechiel 36:26
37:00
Co vlastně hledáme? Za čím se pachtíme? Co nám nedá spát, stejně jako Nikodémovi, který se v noci vypravil za Ježíšem, aby získal odpovědi na své palčivé otázky? Je Ježíšova nabídka nového věčného života stejně relevantní pro Nikodéma před 2000 lety jako pro nás dnes?

Co říct na závěr tak zvláštního roku, jakým byl rok 2020?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Matouš 12:21
29:26
Rok 2020 před nás postavil řadu zkoušek a množství nových a těžkých situací. Přijímáme je jako trest, či hříčku přírody, případně komplot mocných, s kterým se stejně nedá nic dělat? Nebo jsou to pro nás výzvy, skrze které nás Bůh volá? Slyšíme ho?

Bůh vstupující do mé samoty

Řečník: Marek Žitný
Bible: 1. Královská 19:1-18
38:12
Na někoho doléhá samota uprostřed čtyř stěn, na někoho uprostřed lidí a mnoha aktivit. Kde je Bůh, když se cítíš sám a zdeptán okolnostmi života? Chceš se jím nechat občerstvit?

K čemu je tedy zákon dobrý?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Galatským 3:15-25
21:46

Když Bůh bojuje za nás

Řečník: Marek Žitný
Série: Jozue
Bible: Jozue 6
27:02

Jak najít jistý život v nejisté době

Řečník: Marek Žitný
Série: Tématické
Bible: Jan 1:35
29:49

Bolest a naděje v nelehké době

Řečník: Marek Žitný
Bible: Matouš 21:33
24:05

Koho Ježíš povolává k životu s ním

Řečník: Marek Žitný
Bible: Matouš 9:9
26:59

Kdy se nemusíme bát zla

Řečník: Marek Žitný
Bible: Deutoronomium 7:12

Cesta záchrany i pro tebe

Řečník: Marek Žitný
Bible: Letopisů 21:1
21:29

Kolikrát jsem i já zklamal…

Řečník: Marek Žitný
Bible: Exodus 32
30:16

Nezobrazíš si Boha a nebudeš se tomu klanět

Řečník: Marek Žitný
Bible: Exodus 20:4
23:38

Příběh začíná: původ Ježíše Krista

Řečník: Marek Žitný
Bible: Matouš 1:1
29:53

Co můžeme prakticky dělat proto, abychom duchovně rostli?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Koloským 2:6
26:53

Když Bůh před tebou rozdělí moře

Řečník: Marek Žitný
Série: Exodus
Bible: Žalmy 33:22, Exodus 14:15
34:53

Odvážná víra nás něco stojí

Řečník: Marek Žitný
Série: Exodus
Bible: Exodus 5
40:11

Odpustit a přijmout odpuštění

Řečník: Marek Žitný
Bible: Genesis 50:14
28:21

Milost vede k pokání

Řečník: Marek Žitný
Bible: Genesis 43:15-44:44
29:49

Sloužit Bohu je radost!

Řečník: Marek Žitný
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 100
33:08

Věrná láska v různých podobách

Řečník: Marek Žitný
Série: List Židům
Bible: Židům 13:1
46:10

Elijášův zápas s duchovní temnotou

Řečník: Marek Žitný
Bible: 1. Královská 18
30:17

Chana: modlitba za dítě

Řečník: Marek Žitný
Bible: 1. Samuelova 1, 1. Samuelova 2:1
36:12

Jsem spokojen ve svém Bohu

Řečník: Marek Žitný
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 73
26:36