Najít kázání

Pavlova modlitba za poznání Boží vůle

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:9
29:26

Pavlova modlitba za spolupracovníky

Řečník: Jiří Weber
Bible: Filipským 1:3
29:21

Štěpán: modlitba mučedníka

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Skutky 7:51
22:12

Abakuk: modlitba jako naprostá důvěra v Boha

Řečník: Martin Adam
Bible: Abakuk 3
29:50

Jób: volání uprostřed bolesti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jób 42:1
31:29

Ezdráš: vyznávám hříchy národa

Řečník: Štěpán Exner
Bible: 2. Samuelova 7:12, Ezdráš 9, Malachiáš 1:2, Malachiáš 1:6
37:47

Král Jóšafat: vítězství skrze vyslyšenou modlitbu

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: 2. Paralipomenon 20:1
27:45

Král Chizkijáš: Bože, uzdrav mne

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Izajáš 38
25:54

Král Chizkijáš: zachraň náš národ, Bože

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Královská 19
26:43

Elijášův zápas s duchovní temnotou

Řečník: Marek Žitný
Bible: 1. Královská 18
30:17

Šalomounova modlitba při posvěcení chrámu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Královská 8, Žalmy 122
31:08

David: smiluj se nade mnou, Bože

Řečník: Jiří Konvalinka
Bible: Žalmy 51
40:18

David: co jsem já, že mi tak žehnáš?

Řečník: Štěpán Exner
Bible: 2. Samuelova 7:1
25:28

Chana: modlitba za dítě

Řečník: Marek Žitný
Bible: 1. Samuelova 1, 1. Samuelova 2:1
36:12

Mojžíšovy přímluvy za rebely

Řečník: Milan Kern
Bible: Exodus 33:1
26:32

Mojžíš: nechci přijmout Tvoji vůli, Bože

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 4:1, Exodus 3
44:42

Jákob: modlitba a zápas s Bohem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Genesis 32:10, Genesis 32:25
21:32

Abraham: lítost nad ztracenými životy

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 18:16, Ezechiel 22:30
41:46