Když přichází Bůh do našeho života, může se stát, že jej změní. Naše přirozenost ale spíš lne k „jistotám“. A často je takovou jistotou náboženství, kde má Bůh své pevné místo a neohrožuje nás. Nebo i hřích, který si dovedeme mistrně vysvětlovat…

Poslechněte si záznam nedělního kázání Luďka Brdečka - Kdo najde pravdu?.

Člověk více vnímá negativní zprávy než pozitivní, protože informují o potencionálním nebezpečí. Náš lidský mozek takové zprávy více vybudí a je pak zpracovává s vyšší prioritou. Jsme ve sdělovacích prostředcích těmito zprávami zaplavování, protože jsou právě z takových důvodů lépe „prodejné“. Ale doprostřed toho všeho přichází Pán Bůh a přináší dobrou zprávu -

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech, neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.
Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Smilka o Božím pevném spravedlivém majestátu a radosti, kterou Pán Bůh přináší - Chválme Boha uprostřed národů.

Bůh se slitovává, když se před ním pokoříme a přiznáme své selhání, hřích. Každý z nás máme naději. V Kristu. Bůh nás miluje a nechce, aby žádný člověk zahynul. A je jedno jestli jsme nějací VIP nebo bezdomovci. Pokud jsme bez Krista, jsme na tom stejně.

Poslechněte si záznam kázání Rasťa Kvasňovského a kazatele Pavla Coufala - Může se člověk hluboce změnit?.

To co je tělu chleba, tím je duchu modliba. Pro nás jako učedníky by měla být modlitba, rozhovor s Pánem Bohem, naší druhou přirozeností. vždyť co je lepšího, než mít možnost trávit svůj čas s tím, kdo mě a všechno kolem stvořil a nad to mě miluje.

Misionář Stephen Folker ve svém kázání mluvil o důležitosti modlitby a její nezbytnosti pokud pracujeme na Božím díle. Vždyť ani bez pracovních porad se v zaměstnání neobejdeme. O co víc v životě. Záznam je možné poslouchat zde - Připojit se k Boží misi skrze modlitbu.

Ninive. Hlavní město Asýrie, kruté, nepřatelské říše. V době, o které mluví proroctví proroka Jonáše v něm žilo na 600tis. lidí.
Ale nebylo významné jen v lidských měřítcích, ale na jeho obyvatelích záleželo hlavně Pánu Bohu. A protože hřešili, bylo potřeba předat Boží důležitou informaci o soudu tak, aby to lidé opravdu slyšeli.

A jak my předáváme nejdůležitější Boží informace lidem kolem nás? O tom přemýšlel ve svém kázání Zdeněk Pokorný - Před čím utíkáš ty?.

To, že jsme Boží děti rozhodně neznamená, že budeme mít bezproblémový život. Právě naopak. Často se jako křesťané dostáváme do situací, které bychom si dobrovolně nevybrali. Okolnosti, ať dobré nebo špatné, ale nejsou měřítkem duchovnosti.

Jaký je pak ale postoj k takovým okolnostem? O tom ve svém kázání hovořil bratr Milan Kern a jeho záznam si můžete poslechnout zde - Skloňme se před Bohem nejen svými ústy.

Bůh se slitovává, když se před ním pokoříme a přiznáme své selhání, hřích. Ale i když nás Pán Bůh mění, stále v nás zůstává kousek „starého člověka“ - jak může Pán Bůh odpustit takovému lumpovi! Zabil tolik lidí. Nebo obelhal a ukradl tolik peněz! Jak lidské… Ale hřích před Pánem Bohem je hříchem ať je to malá lež, svévole nebo vražda.

Všichni jsme více či méně podobni Jonášovi - máme strach, utíkáme před zodpovědností, zlobíme se nad Boží spravedlností a jsme schopní poučovat Pána Boha, jak by to měl dělat... Ale každý z nás máme naději. V Kristu.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala - Může náboženský člověk nesnášet Boha?.

Pán Bůh je skutečný a reálný. Přichází do života člověka a zastavuje nás. Obrací nás k sobě. To není nic samozřejmého. Stojí o každého člověka - ať manažera nebo někoho, o kom si většina myslí, že je úplný odpad společnosti.

Křest je vyznáním, že i mě se Pán Bůh ve své touze po mě dotkl. Že o mě stojí, i když nejsem dokonalý, ale hřeším. Nedělá si o mě iluze. Miluje mě takového jaký jsem. Ale je to i vyznáním, že já stojím o to, aby byl Pán Bůh součástí mého života a měnil jej jak On chce.

Poslechněte si záznam křestního shromáždění - Křestní shromáždění.

My lidé máme raději, když nám ostatní říkají to, co chceme slyšet. A když chceme dělat něco, co se Pánu Bohu nelíbí, neposloucháme. Nechceme slyšet když nám ostatní říkají o našem hříchu a nutnosti pokání, přestože zachráněn by chtěl být každý.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Smilka o Jonášově pokání - Byl jsem zachráněn ze smrti k životu.

Často slýcháváme slova o vypětí, shonu, vysokém životním tempu, stresu apod. Je na to řešení? Jako křesťané chodíme pro radu k Pánu Bohu, do Bible a ta nám nabízí odpočinutí právě v Boží blízkosti. Je to Boží záměr. Odpočinutí znamená dosažením cíle, naplněním úkolu, ne nečinnost.

Poslechněte si záznam kázání Milana Kerna v rámci konference sborů BJB v Brně - Konference 2016.