Najít kázání

Moudrost z nebe

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 3:13-18
35:19
Bůh dává svému lidu pravou moudrost, která přináší praktické a pozitivní změny v našem každodenním životě. Kniha Jakuba nás svým přímočarým přístupem učí rozdílu mezi moudrostí a vědomostmi. Přijďte se zamýšlet nad tím, jak získat pravou Boží moudrost z nebe

Buď skutečný 24/7

Řečník: Vladimír Zeman
Bible: Lukáš 15:11-32
38:11
Ježíš neměl rád pokrytectví. A v našich nejbližších vztazích je nejvíce vidět, jací opravdu jsme. Co znamená sdílet evangelium a žít skutečným (křesťanským) životem vůči partnerovi, rodičům, dětem, příbuzným?

Křesťan a rozvod

Série: Tématické
52:31
Biblický pohled na manželství a možnost rozvodu. Krátký historický přehled. Naděje a pomoc po rozvodu.

Míra pro měření

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 6:37-38
31:09
Díky pýše je snadné být přísný k chybám druhých a ignorovat své vlastní. V Lukášově evangeliu 6. kapitole nás Ježíš učí, že v osobních vztazích nemáme odsuzovat ani soudit, ale odpouštět. Co je třeba k tomu, abychom zrcadlili milosrdenství našeho Otce vůči druhým?

Zprostředkovatelé Božího nadstandardu

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 6:27-36
21:05
Kdo může očekávat Boží milost? My od Boha? My od našich přátel a oni od nás? Ti, kteří jsou nositeli Boží milosti, jsou zároveň jejími příjemci. V jakém rozsahu? V jakém okruhu? Budeme se zamýšlet nad překvapivostí milosti podle Božích měřítek.

I když půjdu roklí šeré smrti

Řečník: Pavel Harabus
Bible: Žalmy 23
17:51
Zlo a smrt jsou skutečné a je třeba jim čelit. Ale díky jisté přítomnosti pastýře můžeme být zbaveni strachu z nich. Nezůstaneme v údolí stínu navždy. Ovce jdou za pastýřem a procházejí temnotou. (Alianční týden modliteb, už 18:00!)

Rok chvály?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Žalmy 145:18
33:52
Nevíme, co nás čeká v roce 2023, ale víme, že náš Bůh je úžasný. Je veliký, důstojný, slavný, dobrotivý, spravedlivý, dobrotivý, milostivý… Nechme k nám promluvit krále Davida v jeho posledním Žalmu 145 a tento rok bude naplněný chválou našemu Bohu a Pánu.

Jak správně mluvit

Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 3:1-12
37:43
Co je důležitější? Jak něco říkám nebo co říkám? Slova mají moc a dokáží způsobit mnoho dobrého, ale také mnoho zlého. Co nás Bůh učí o tom, jak správně mluvit? A jak je možné, že svými slovy tolik zraňujeme? Dokonalý člověk je totiž jen ten, kdo nechybuje svým slovem.

Simeonův chvalozpěv

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 2:25-35
32:26
Když zbožný muž Simeon uviděl malého Ježíše, zpíval píseň s působivým vánočním poselstvím. Téma písně je tématem celé Bible: skrze Krista pro nás Bůh udělal to, co jsme sami pro sebe udělat nemohli. Boží dar je sice nabídnut všem, ale co s ním uděláme?

Vánoční koncert MP3D

Řečník: Pavel Coufal
56:00

Andělský chvalozpěv

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 2:13-14
27:46
V této době kolem nás neustále znějí vánoční písně, koledy, melodie. Nedá se tomu uniknout – slyšíme je na náměstích, vánočních trzích, v nákupních centrech, v tramvaji, v médiích, všude. Obávám se, že pro mnoho lidí jde jen o příjemnou atmosféru, ale bez hlubšího obsahu. Andělé, kteří zpívali nádhernou píseň šokovaným pastýřům u Betléma dobře věděli, jak je to její poselství převratné. Rozumíme jejich písni? A můžeme se k nim přidat?

Pravá a falešná víra

Řečník: Kryštof Blažek
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 2:14-26
19:08
Pravá víra je neoddělitelná od dobrých skutků, zatímco falešná víra je neplodná a zbytečná. Evangelium vždy vede ke změně života. Jsme ospravedlněni vírou, jak uvidíme i na příkladech Abrahama a Rachab.

Zachariášův chvalozpěv

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 1:67-75
28:54
Při narození Jana Křtitele chválil jeho otec Zachariáš Boha v písni plné odkazů na dějiny Izraele. Jeho slova oznamovala příchod Hospodinovy spásy, předznamenané Janovým narozením. Pokud nepochopíme Kristovo narození ve světle Starého zákona, unikne nám význam této nejvýznamnější události světových dějin. Pojďme spolu prozkoumat Starý i Nový zákon a věčný Boží plán vykoupení, který se uskutečnil v Ježíši Kristu.

Upřednostňování

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 2:1-13
38:02
Jak napravit elitářský postoj a pohrdání těmi, kteří jsou sociálně znevýhodněni? Láska není emocionální náboj, ale soustředěné úsilí vůle pečovat o druhé a projevovat jim milosrdenství za hranice naší zóny pohodlí. Jakub vyzývá křesťany, aby se ke všem lidem chovali s úctou a důstojností bez ohledu na jejich vzdělání, finance, společenské postavení nebo rasu.

Buď sám sebou

Řečník: Petr Coufal
Bible: Římanům 12:1-2
19:59
V kázání s názvem „Buď sám sebou“ se kazatel Petr Coufal zamýšlí nad otázkou: Kým skutečně v Kristu jsem? Apoštol Pavel v úvodních verších 12. kapitoly listu Římanům vyzývá své čtenáře, aby svá těla přinášeli jako živou, svatou a Bohu milou oběť. Jaký dopad má vědomí této oběti na životy těch, kteří jdou dnes

Mariin chvalozpěv

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 1:46-56
32:21
V reakci na zprávu, že porodí Mesiáše, se Maria rozezpívala. Její slova, zaznamenaná v Lukášově evangeliu, odhalují její oddanost Bohu a ochotu důvěřovat mu a poslouchat ho. Zaposlouchejme se do Mariina chvalozpěvu plného Boží péče o svůj lid, Jeho moci nad stvořením a Jeho překypujícího milosrdenství.

Pán nad sobotou, aneb “Čelní srážka s tradicí”

Řečník: Lukáš Makovička
Bible: Lukáš 6:1-12
37:32
Mohlo by se to dnes u nás ještě stát? Že by někdo dostal vynadáno, protože si v neděli na výletě utrhl jablko? Nebo že v neděli někoho uzdravil? Těžko. Takže se nás dnešní příběh netýká? Inu, týká. Lidská tradice je totiž – tehdy i dnes – pořád jako oheň: Je to dobrý sluha, ale prachšpatný pán. Takže díky Bohu, že to není pán nejvyšší, „Pán nad sobotou“

Být duchovně fit - Žít zbožně

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:12-13
19:37

Chci, buď čistý

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 5:12-13
36:22
Ježíš není náplastí, kterou bychom měli přidat k životu, který už máme, nebo k náboženství, které marně dodržujeme; nepřišel, aby vylepšil to, kým a čím jsme, ale aby nás učinil zcela novými.

Zapálení následovníci

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 5:1-11
31:40
Kristus nás zve k nádhernému životu. Jeho volání ale vede k naprostému oddání se, plnému následování. Zve ke 100% zápalu pro věci Jeho království. Jak se dnes postavíme k jeho výzvě?

Být duchovně fit - Ovládat jazyk

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
32:39
Ovoce Ducha svatého je …sebeovládání. Jak je těžké projevit toto ovoce při ovládání jazyka. Jakub nám předkládá stručný test naší víry. Odvážíme se…?

Slovo, které má moc

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 4:31-44
28:01
Ježíš byl vynikajícím kazatelem. Někteří jeho posluchači se báli, jiní byli pohoršeni – ale mnozí také uvěřili. Pojďte společně žasnout nad sílou jeho učení a přemýšlet nad poselstvím církve pro dnešek.

Ježíšův volební program

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 4:14-30
32:10
V Ježíšově programovém prohlášení nešlo o plané předvolební sliby. To, co slíbil také skutečně naplnil. Přinesl vysvobození z pout hříchu, propuštění zajatců, slepým navrácení zraku a uzdravení zlomených srdcí.

Dokonalá bohoslužba

Řečník: David Piksa
Série: Misie
Bible: Zjevení 7:9-17
58:04
Jak budou vypadat bohoslužby v nebi? Kdo se jich bude účastnit? O tom mluví poslední kniha Bible a odkrývá nám slavnou budoucnost, kterou očekáváme jako Boží děti.

Chci ti vzdávat chválu

Řečník: Petr Coufal
Bible: Žalmy 57
27:08
Vděčné srdce by mělo být jedním z hlavních rysů, které charakterizují život křesťana. V den DÍKŮVZDÁNÍ nám Písmo připomíná potřebu vděčnosti bez ohledu na okolnosti. Můžeme zůstat vděční, když přijdou problémy, jen díky Boží milosti, která nám otevírá oči pro jeho věrnost a lásku.

Jaké uctívání se Bohu líbí?

Řečník: John Sarno
Série: Tématické
Bible: Jan 4:4-26
31:18
Možná je to špatná otázka? Stačí jako cíl uctívání kohokoli zaujmout?

Jak zvítězit nad pokušením?

Bible: Lukáš 4:1-13
27:13
Hřích mnoho slibuje, ale dobrého ti nedá nic a ještě ti hodně vezme. Pokušení není samo o sobě špatné, ale pokud mu podlehneš, k hříchu tě povede. Jak nad ním zvítězit? Ježíše na poušti pokoušel sám ďábel, ale Ježíš mu nepodlehnul. Nechme se inspirovat jeho taktikou, abychom nad pokušením ve svém životě také vítězili.

Bůh zkouší ale nepokouší

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:12-18
33:34
Pokušení sice nepochází od Boha, ale Bůh je dopouští, aby nás vyzkoušel. Ale ďábel se nás snaží zdeptat a zničit. Naší reakcí na pokušení by mělo být důsledné vyhnutí se hříchu. Převezmeme osobní odpovědnost za to, aby naše touhy nepřerostly v hřích? Lékem proti pokušení je hluboké přesvědčení o neměnné Boží dobrotě.

Ježíšův start-up

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 3:21-22
32:29
„Startup je uvedení do provozu nového produktu nebo služby, vytvořených v podmínkách extrémní nejistoty.“ (Wikipedie) Ježíšův křest znamenal začátek jeho služby pro naši záchranu. Za jakých podmínek se odehrál a co nám tím chtěl Bůh říct?

Jsi bohatý nebo chudý?

Řečník: Pavol Andraško
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:9-11
33:56
Jsi bohatý nebo chudý? Co to určuje a jak moc na tom záleží? V životě si procházíme chvílemi, kdy přemýšlíme nad oblastí materiálního zabezpečení. Pokračování dopisu Jakuba nám odhaluje to, jakým způsobem máme přemýšlet, pokud se nacházíme v těžší situaci, nebo naopak patříme k bohatší vrstvě lidí.

Radostná zpráva o ohni?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 3:15-20
26:57
Po stovkách let prorockého mlčení přineslo vystoupení Jana Křtitele velkou naději. Mnozí, kteří si ho přišli poslechnout, spekulovali, že právě Jan je Mesiáš, na kterého čekali. Co udělal Jan, aby tato falešná očekávání uvedl na pravou míru a připravil je na příchod Krista? Jan hlásal soud a naději a křtem poukazoval na spásu, kterou Kristus přinese všem, kdo uvěří.

Jak žádat o radu nejlepšího poradce?

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:5-8
28:43
První kapitola Jakuba rychle přechází od zkoušek ke zralosti a moudrosti. Když začneme vnímat zkoušky jako výsadu, můžeme objevit radost a zralost. Jde o nadpřirozený proces. Jak vypadá moudrost v našem životě a jak o ni Boha bez pochybností prosit?

Jan Křtitel - podivín na divném místě

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 3:1-15
11:26
Nová série kázání vychází z evangelia podle doktora Lukáše. Vánoční úvod necháme na později (spoiler?) a pustíme se rovnou do 3. kapitoly. Jan Křtitel byl úžasný kazatel. Co k němu přitahovaly zástupy lidí? Byl to jeho divný outfit, speciální dieta a výjimečné lokace? Nebo to bylo něco víc?

Když přijdou těžkosti

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:1-4
31:17
Novozákonní kniha Jakuba (Ježíšova bratra) je velmi praktickým listem, který se zaměřuje na chování křesťana v běžném životě. Novou sérii kázání začneme krátkým přehledem dopisu a poté přejdeme k prvnímu tématu: v životě každého z nás se objevují zkoušky, ale Bůh umožňuje věřícím prožívat radost i uprostřed obtížných okolností.

Podle čeho poznám tu pravou (toho pravého)?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 24
32:15
Pravé požehnání v našem životě přichází tehdy, když žijeme v souladu s Božími záměry. Jak ale mám poznat Boží vůli, když hledám životního partnera, řeším školu, zaměstnání, bydlení nebo jiné otázky svého života?

Smrt - hořkosladká realita

Řečník: Lukáš Makovička
Bible: Marek 8:34-35
37:52
Někdo řekl, že církev nechce mluvit o sexu a svět zase nechce mluvit o smrti. Křesťan by se však neměl bát o smrti mluvit – a nejen mluvit, nemá se bát ani smrti samotné. Není to pro něj totiž jen strašák na konci tunelu, který ho jednoho ošklivého dne obere o vše, za čím se tak pachtil a honil v pomíjivých dnech svého žití. I když je hořká a zůstane hořká, pro nás je to také brána k životu.

Obětování Izáka

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 22
24:39
Obětoval Abraham svého syna nebo ne? Byl ospravedlněn z víry nebo ze skutků? Proč se Bible vyjadřuje někde tak a jinde jinak? Přijďte si poslechnout nedělní kázání naživo, protože Na Hospodinově hoře se uvidí.

Odkázanost

Řečník: Lukáš Fedák
56:51
Nikdo z nás není osvobozen od nesení vlastních břemen a Boží Slovo nás vyzývá, abychom nesli břemena jedni druhých. Jsme však ochotni my sami nechat jiné, aby nám s nesením pomohli?

Abraham a Abímelek

Řečník: Štěpán Exner
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 20
24:37
Co se může stát, když spoléháme na sebe a své možnosti víc než Boha? Příběh Božího přítele a muže víry, příběh o opakovaném selhání, ale především o úžasné Boží věrnosti a milosti. Genesis 20 kap.

Vyváženost

Bible: 1. Petrův 2:2-3
25:07
Vyváženost. Učedníkem, jakým si přeju být.

Skromnost

Řečník: Pavel Kohl
Bible: 2. Korintským 9:7-9
25:02
Skromnost může být někdy spojována s askezí, tedy odpíráním si různých věcí a požitků. Bible, ale k prostému životu vybízí a nabízí i vodítka, jak takový život může vypadat. Jak jej ale žít dnes v konzumní společnosti? Co ze svého života mohu a mám vypustit a co je dobré si ponechat? Přemýšlejme společně ve čtvrtek v 19 hodin na biblické hodině.

Sára a Izák

Řečník: Jan Pokorný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 17
29:28
Jak dlouho trvá Bohu, než naplní svá zaslíbení? Může to být třeba hned, ale také za sto let. Stejně jako s Abrahamem je však Bůh i během těch sta let s námi.

Péče o stvoření

35:14
Klimatická krize, populační nárůst, vyčerpání neobnovitelných zdrojů, vymírání druhů. To jsou aktuální problémy, která hýbou dnešním světem. Jaký je křesťanský postoj k těmto tématům? Ať už si to uvědomujeme nebo ne, každý z nás k přírodě zaujímá nějaké stanovisko a ovlivňuje budoucnost naší planety. Dal nám Bůh instrukce, jak se o zemi starat? V návaznosti na 4. kapitolu knihy Radikální učedník od Johna Stotta se budeme věnovat právě těmto otázkám.

Hagar a Izmael

Řečník: Pavol Andraško
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 16
41:40

Dospělost

Řečník: Vít Suchomel
Bible: 1. Korintským 3:1-3
25:15
Co je duchovní dospělost a jak vlastně křesťan dospěje? Jak můžeme k duchovní dospělosti růst, případně v tom pomáhat druhým? O těchto otázkách budeme společně uvažovat a diskutovat. Osnovou nám bude třetí kapitola knihy Johna Stotta „Radikální učedník“.

Boží smlouva s Abramem

Řečník: Marek Žitný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 15
27:44
Uzavíráte rádi smlouvy? Že je to ošemetná věc? Možná, zvláště když se jedná o naše závazky a povinnosti. Ale co takhle smlouva o spojenectví a pomoci? Že to taky často neklapne? Pojďme se spolu podívat na to, jak to vypadá, když Bůh uzavře smlouvu s člověkem. Budeme společně pokračovat ve sledování životního příběhu Abrama, kterého sám Bůh, stvořitel nebe i země, pozval ke strategickému partnerství.

Podobnost Kristu

Řečník: Petr Coufal
Bible: Filipským 2:5-8
29:02
Radikální učedník se vyznačuje podobností svému učiteli. Inspirací k přemýšlení nad naší (ne)podobností Kristu nám bude 2. kapitola knihy Johna Stotta “Radikální učedník”. Uvedeme si příklady z Nového zákona, které nám pomohou vidět praktické dopady na náš život.

Abraham zachraňuje Lota

Řečník: Petr Coufal
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 14
30:46
Lot se nechal snadno ovlivnit okolím a padl v bitvě do zajetí. Abramovo strategické pronásledování a záchrana jeho synovce nám připomíná Kristovu výzvu k záchraně hynoucích lidí v našem světě. Čemu se můžeme naučit z této těžké lekce ze života Lota?

Nekonformita

Řečník: Jonatan Kolegar
32:35
Začínáme osmidílnou sérii podle knihy Johna Stotta "Radikální učedník". Otevřeme Boží slovo, abychom se zamysleli nad prvním tématem "Nekonformita". Byli jsme povolání ke svatosti a "nepřizpůsobujte se tomuto světu." Co je svatost a jaký je svět, kterému se nemáme přizpůsobovat?

Abraham a Lot se rozdělují

Řečník: Petr Coufal
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 13
26:32
Hádky v jakékoli podobě jsou zlem, které pramení z naší hříšné přirozenosti. Ve 13. kapitole knihy Genesis se Abram a Lot dostali do sporu mezi svými pastýři a Abram si zvolil cestu pokoje. Prozkoumáme spolu kořeny a důsledky hádek, i cestu z nich. Jak můžeme díky Kristu být ve svých vztazích tvůrci pokoje?